รับตรง54 แม่ฟ้าหลวง สมัครถึง 15 ตุลานี้
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  ระบบรับตรงทั่วประเทศ 

 รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง สามารถเลือกได้ 2 อันดับการเลือก (ในกลุ่มวิชาสอบเดียวกัน) โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ (ตามประกาศ)   ให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้ 

           1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์) 
           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
           3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) 
           4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 - ม.5) โดยโรงเรียนคำนวณและบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียน เฉลี่ยตลอดหลักสูตรและผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมนายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษา
           5. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT และ PAT

*****ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ*****

           ผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ GAT/PAT ไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบรับตรงทั่วประเทศ  
           มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการสมัครทั้งสิ้นและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร 
           ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553
2. สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553

 วิธีการสมัคร
 
1. สมัครออนไลน์ (สมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 )

           - ผู้สมัครคลิกที่เมนู สมัครออนไลน์ 
           - ผู้สมัครเข้าสู่ระบบรับสมัครโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
           - ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด 
           - ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึง "คลิกเพื่อสมัคร" (เมื่อผู้สมัคร "คลิกเพื่อสมัครแล้ว" ถือเป็นการบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลใดๆได้ การสมัครทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้ 
           - ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท และนำใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าสมัคร ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

           1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
           2. ธนาคารกรุงไทย 
           3. ธนาคารกรุงเทพ
           4. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

           - เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็น หลักฐานการรับ ชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง) 
           - ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร(พิมพ์ออกจากระบบ)ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับ ที่ติดรูปถ่ายและ หลักฐานประกอบการสมัคร ส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างโดย ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม ถึง วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 

           เรียน หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา 
           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
           333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด 
           อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
          

2. สมัครด้วยตนเอง (สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553) 

           ผู้สมัครสามารถยื่นสมัคร (กรอกรายละเอียดการสมัครที่ส่วนรับนักศึกษา) พร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัครตามรายละเอียดข้างต้น ได้ที่  ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C 1 ห้อง 108 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.00 น.  
           - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพิ่มช่องทางการสมัครทางไปรษณีย์ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553 
           - ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง54 แม่ฟ้าหลวง สมัครถึง 15 ตุลานี้ โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2553 เวลา 14:27:22 91 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP