x close

จิตรกรรม ม.ศิลปากร เปิด รับตรง54 ถึง 18 ต.ค. นี้
ประเภทการรับสมัครและจำนวนที่รับ

           
ในปีการศึกษา 2554 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งการรับสมัคร การสอบตรงเป็น 3 ประเภทคือ 


 

 ประเภทการรับสมัคร

 

 จำนวนที่รับ (คน)

 1.1 ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก  

 

 50 

 1.2 ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์  

 

10

 1.3 ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก   

 

 10 
            หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสมัคร 2 ประเภท หรือสมัครทั้ง 3 ประเภทก็ได้ โดยผู้สมัครประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 2

 คุณสมบัติของผู้สมัึคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
 

            1.1 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ

            1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

            สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

2. คุณสมบัติเฉพาะประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก

           
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือ ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษา 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ฅ

 การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

1. ส่งทางไปรษณีย์

           
วันพุธที่ 1 กันยายน – วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยบรรจุใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดลงในซองขนาด 2 พับ (ขนาดใหญ่) โดยจัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) และจ่าหน้าซองถึง

            นางนภัสนันท์ อินทรโพธิ์ 
            คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
            มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
            ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
  

            ทั้งนี้ คณะจิตรกรรมฯ ถือตามวันเวลาที่ประทับหน้าซองจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

2. ส่งด้วยตนเอง

            วันจันทร์ที่ 27 กันยายน – วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 (09.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2225 8991, 0 2221 0820 หรือ 0 2623 6115-22 ต่อ 11304, 11305, 11306 และ 11326

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และแผนผังการสอบ

           
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ทางเว็บไซต์ และ ทางไปรษณีย์

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

            วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553

           
09.00 – 12.00 น.    วิชาองค์ประกอบศิลป์
            13.00 – 16.00 น.    วิชาสร้างสรรค์

           
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553

            09.00 – 12.00 น.    วิชาความรู้ทั่วไป
            13.00 – 16.00 น.    วิชาวาดเส้น
 

 สถานที่สอบ   

            โรงเรียนวัดราชบพิธ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

            หมายเหตุ : ผู้สมัครทุกประเภทต้องสอบครบ 4 รายวิชา

 ประกาศผลสอบ 

           
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ทางเว็บไซต์และส่งผลทางไปรษณีย์ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จิตรกรรม ม.ศิลปากร เปิด รับตรง54 ถึง 18 ต.ค. นี้ อัปเดตล่าสุด 19 กันยายน 2553 เวลา 15:37:52 194 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP