รับตรง54 ม.ทักษิณ ถึง 31 ต.ค. นี้

  

       

          มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

          1. โครงการรับตรง  วิธีทั่วไป (โครงการที่ 185)
          2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
          3. โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
          4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
          5. โครงการเพชรศิลป์
          6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษ (โครงการเชิญเรียน)
          7. โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิธีพิเศษ
          8. โครงการโควต้าเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค
          9. โครงการโควต้าโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

 คุณวุฒิ/คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1.กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) หรือ 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00

          2.มีคะแนน GAT/PAT ครบตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

 คุณสมบัติเฉพาะ

          1. หลักสูตร วท.บ.ทุกสาขา และ หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์-เคมี,วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  ตลอดหลักสูตร ม.4-6 ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไน้อยกว่า 9 หน่วยกิต

          2. หลักสูตร ศ.บ.เศรษฐศาสตร์  ตลอดหลักสูตร ม.4-6 ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00

          3. หลักสูตร บธ.บ.ทุกสาขา ตลอดหลักสูตร ม.4-6 ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

          4. หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดง ต้องมีทักษะทางด้านการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประก อบการสมัคร

          5. หลักสูตร ศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล ต้องมีทักษะทางด้านดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร

          6. หลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์ ต้องมีทักษะทางด้านศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง

 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

          • รับสมัครด้วยตนเอง 1 กันยายน - 31 คุลาคม 2553
          • สมัครทางไปรษณีย์-สมัครทาง website วันที่ 1 กันยายน - 19 ตุลาคม 2553 (ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ถึงภารกิจการรับนิสิตภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553)
          •ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (10 สาขา วิชา) 20 ธันวาคม 2553
          • ยืนยันสิทธิ์ผู้ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 53 - 14 มกราคม 54
          • สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะ 10 สาขาวิชาที่กำหนด) 8 มกราคม 2554
          • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์  14 มกราคม 2554
          • ยืนยันสิทธิ์ 15 - 28 มกราคม 2554

 สาขาวิชาที่ต้องสอบสัมภาษณ์จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

          • กศ.บ.การศึกษา : พลศึกษา,ภาษาอังกฤษ,จิตวิทยาการแนะแนว,วิทยาศาสตร์-เคมี,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
          • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ,ศิลปะการแสดง,ดุริยางคศาสตร์สากล
          • ศป.บ. ทัศนศิลป์
          • วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

 ติดต่อสอบถาม

         
ภารกิจงานรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-443975
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง54 ม.ทักษิณ ถึง 31 ต.ค. นี้ โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2553 เวลา 11:28:06 137 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP