รับตรง 54 มธ. เปิดรับสมัครแล้ว 13-29 ก.ย. นี้

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 สถานที่จัดการเรียนการสอน


            คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยกเว้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) หลักสูตรควบตรี - โท 5 ปี และ ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการแบบบูรณาการ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ)และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรควบตรี - โท 5 ปี ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

            ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 คณะที่รับสมัคร และ จำนวนรับ แยกตามคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

          คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 300 คน
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวนรับ 295 คน
          คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับ 135 คน
          คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 150 คน
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวนรับ 120 คน
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 100 คน
          คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ 40 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์  จำนวนรับ 25 คน
          คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จำนวนรับ 157 คน
          คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 40 คน
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 110 คน

               รวม 1.572 คน

            หมายเหตุ ดูรายละเอียดหลักสูตร และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th/

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

         
1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          4. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 เงื่อนไขการสมัคร

         
ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้แล้ว จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้

          • โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
          • โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
          • โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
          • โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
          • โครงการนักศึกษาผู้พิการ
          • โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
          • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(
          • โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

          หากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีการสมัครมากกว่า 1 โครงการจาก
โครงการที่ระบุข้างต้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด ถือว่าผู้สมัครได้ใช้สิทธิสมัครในโครงการแรกไปแล้ว

          ทั้งนี้ ถ้ามีหลายโครงการรับสมัครในช่วงเดียวกัน มหาวิทยาลัยจะยอมรับข้อมูลการตัดสินใจของผู้สมัครจากวัน
และเวลาที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ (สำหรับโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง จะถือข้อมูลสุดท้ายที่โรงเรียนกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนผ่านระบบ INTERNET ที่ http://www.reg.tu.ac.th/ ภายใน ช่วงเวลาที่กำหนด)

 การรับสมัคร

         
รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ http://www.reg.tu.ac.th/ วันที่ 13 - 29 กันยายน 2553

          • เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
          • ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น.

          ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 13 – 30 กันยายน 2553

          • เปิด - ปิดรับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ 

          วันที่ 7 ตุลาคม 2553

         
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบทาง INTERNET ที่ http://www.reg.tu.ac.th/ เท่านั้น (ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหลักสูตรนานาชาติ ไม่มีการสอบข้อเขียน ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบปฏิบัติได้ตามวันที่ที่กำหนด)อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 54 มธ. เปิดรับสมัครแล้ว 13-29 ก.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2553 เวลา 12:10:42 196 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP