ศึกษาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 2554
          ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่จะส่งเสริม ให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554  ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คุณสมบัติทั่วไป

         
1)  มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2)  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
          3)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู กล่าวคือ มีความรักและต้องการประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา

          คุณสมบัติเฉพาะ

          โครงการสานฝันครูปฐมวัย

         
1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย  (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          2)  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงความประพฤติดี ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

          โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่

          1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย  (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า  2.75
          2)  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์

          1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า  2.75
          2)  มีแฟ้มสะสมงานและผลงานได้รับรางวัลทักษะทางคหกรรมศาสตร์

          โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

          1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย   (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า  2.75
          2)  มีแฟ้มสะสมงานเกี่ยวข้องทางด้านเกษตรกรรม

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา

          1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          2) มีแฟ้มสะสมงานและผลงานได้รับรางวัลโครงงานสิ่งประดิษฐ์หรือทักษะทางช่างดีเด่น

          โครงการสืบสานครูภาษาไทย

          1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย  (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า  2.75
          2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน  (ม. 4 – ม. 5)  ไม่ต่ำกว่า  3.00
          3)  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถด้านภาษาไทยย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

          โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส

          1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาฝรั่งเศส (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า 3.00
          3)  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส

          โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา 

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาบังคับ (ม.4-ม.5) 4 รายวิชา คือ ส. 41101  ส. 41102 ส.42101 และ ส. 42102 ไม่ต่ำกว่า 3.00
          3)  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถทางสังคมศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

          โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ

          1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          2)  มีแฟ้มสะสมงานและผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา

          1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม. 4 – ม. 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.4-ม.5)  ไม่ต่ำกว่า  3.00
          3)  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถทางด้านพลศึกษาและการกีฬา

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

          • โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)  7  คน
          • โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)  7  คน
          • โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 7  คน
          • โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (สาขาวิชาเกษตรกรรม)  7  คน
          • โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา) 7  คน
          • โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)  7  คน
          • โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)  7 คน
          • โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)  7 คน
          • โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)   7  คน
          • โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา)  7 คน

การสมัครสอบ

          1. ให้ผู้สมัคร download ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบจากเว็บไซต์
          2. ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20 กันยายน –1 ตุลาคม 2553  ที่ฝ่ายทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าสมัครคนละ  250  บาท
          3. การสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และหลักฐานประกอบการสมัคร   รวมทั้งค่าสมัครคนละ 350 บาท  

          ส่งธนาณัติสั่งจ่าย  “รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารหลักสูตรการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่50200”  เท่านั้น   โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา  ส่งไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2553   หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร  และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครรวมทั้งค่าสมัคร

          ส่งถึง                 

          รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารหลักสูตรการศึกษา
          คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
          อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


          ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www1.edu.cmu.ac.th/data/docs/0807011318482.PDF


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

          วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ ฝ่ายทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ และทางอินเตอร์เน็ต http://www.edu.cmu.ac.th/

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน

          • สอบข้อเขียน

ความถนัดทางการเรียน  ด้านภาษา  ตัวเลข  และเหตุผล  และความถนัดทางวิชาชีพครู (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40)  

          วันเสาร์ที่  13  พฤศจิกายน  2553   เวลา  08.30 –09.30  น.

ความรู้วิชาเอก   (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40)

          วันเสาร์ที่  13  พฤศจิกายน  2553  เวลา  09.30 –11.30  น.

          • สอบสัมภาษณ์พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน  (ค่าน้ำหนักร้อยละ 20)

          วันเสาร์ที่  13 พฤศจิกายน  2553   เวลา  13.00 –16.00  น.
          วันอาทิตย์ที่  14  พฤศจิกายน  2553  เวลา  9.00 –12.00  น.

หมายเหตุ

          • รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการให้ดูประกาศในวันสอบข้อเขียนขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศึกษาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 2554 โพสต์เมื่อ 11 กันยายน 2553 เวลา 11:27:17 723 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP