มจธ. จัดประกวดภาพถ่าย FARTaPC

รูปถ่าย

 มจธ. จัดประกวดภาพถ่าย FARTaPC (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

           ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวด FARTaPC จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสรรหาภาพถ่ายใช้เป็นหน้าคั่น (Tab) ของรายงานประจำปีเชิงมิติของการถ่ายทอดบรรยากาศ ของการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

           ปัจจุบัน หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และการมีธรรมาภิบาล ทั้งต่อหน่วยงานและต่อสังคม รายงานประจำปี คือเอกสารทีสามารถแสดงข้อมูลที่สำคัญข้างต้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดให้ มีการประกวด FARTaPC เพื่อสรรหาภาพถ่ายใช้เป็นหน้าคั่น (Tab) ของรายงานประจำปีเชิงมิติของการถ่ายทอดบรรยากาศ ของการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ ของคณะฯ การถ่ายทอดอารมณ์ร่วมระหว่างผลงานกับจิตสำนึกที่มีต่อคณะฯ และเพื่อปลูกสำนึกความเป็นเจ้าของ และความรักหวงแหนของนักศึกษาที่มีต่อคณะฯ ผ่านทางภาพถ่ายที่สามารถแสดงความหมายที่ลึกซึ้งและกินใจ

      วัตถุประสงค์

           1. ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ มาถ่ายทอดสภาวะการตามหัวข้อ 5 ด้าน คือด้านการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา งานวิจัย การบริหารจัดการ และภูมิทัศน์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ประชา สัมพันธ์คณะให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

           2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวด จัดทำเป็นหน้าคั้น (Tab) เพื่อให้ได้รายงานประจำปีของคณะฯ ที่สวยงามและมีมาตรฐานสูง เทียบเท่ารายงานประจำปีในระดับสากล โดยมีหัวข้อต่อไปนี้

               2.1 ภูมิทัศน์คณะครุศาสตร์ฯ อาทิเช่น อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

               2.2 กิจกรรมนักศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมทางวิชาการ  กีฬา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาวะผู้นำ เป็นต้น

               2.3 การเรียนการสอน ภายในคณะครุศาสตร์ทุกภาควิชา

               2.4 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ฯ

               2.5 งานวิจัยและพัฒนา


       รายละเอียดการประกวด

           ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความสวยงาม มีอารมณ์และควรมีการแสดงเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในหัวข้อที่กำหนด 5 หัวข้อ และต้องเป็นภาพที่สามารถสะท้อนความเป็นคณะครุศาสตร์ฯ โดยแบ่งรางวัลดังต่อไปนี้

           ในแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวมรางวัลทั้งหมด 30,000 บาท)

               - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท

               - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท

               - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท

           ภาพของผู้ชนะในแต่ละหัวข้อมีสิทธิในการลงตีพิมพ์เป็นหน้าคั้นในรายงานประจำปี (พร้อมชื่อกำกับ) นอกจากนี้ผู้เข้าประกวดทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงรางวัล และความร่วมมือ ผลการประกวดจะถูกจัดแสดง ณ พื้นที่ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 1


       กติกาการส่งรูปเข้าประกวด

        1. ผู้ที่ส่งรูปเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

        2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาแสดงโดยเด็ดขาดสามารถส่งเข้าประกวดในแต่หัวข้อ 1-5 หัวข้อละ 2 ภาพ (ไม่จำเป็นต้องครบทั้ง 5 หัวข้อ) โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนและจะต้องไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน เช่น ขึ้นป้ายคัทเอาท์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ยกเว้นใน Gallery ส่วนตัว เช่น Multiply หรือเว็บบอร์ด Post ภาพถ่ายบนอินเตอร์เน็ต เท่านั้น

        3. ภาพถ่ายจะต้องถูกถ่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

        4. ภาพถ่ายทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น สามารถถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลคอมแพค หรือเอสแอลอาร์ ที่มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ตกแต่งภาพได้โดยไม่ดูผิดไปจากความเป็นจริงเกินควร

        5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด 1 ภาพ สามารถส่งได้เพียงหัวข้อเดียวโดยให้ระบุว่าจะส่งประกวดหัวข้อใด

        6. ผู้ประกวดสามารถเพิ่ม ข้อความ โคลง กลอน หรือ คำคมต่าง ๆ ที่กินใจแสดงอารมณ์ของภาพได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก้ไขเพิ่ม (กรณีเพิ่มข้อความในภาพผู้ประกวดต้องส่งไฟล์ภาพทั้งแบบมีและไม่มีข้อความ) ทั้งนี้การแทรกข้อความดังกล่าวต้องมีความเรียบร้อยสวยงามและเป็นทางการ

        7. เนื่องจากรายงานประจำปีมักจะจัดพิมพ์ในแนวตั้ง ผู้ประกวดควรพิจารณาถ่ายภาพตามสมควร

        8. อัดขยายภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี หรือขาวดำ โดยมีขนาดความสูง 12 นิ้ว และความกว้างไม่จำกัด

        9. ส่งมอบไฟล์ภาพต้นฉบับ ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายได้ Format file JPG ที่เป็น High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi เปลี่ยนชื่อภาพถ่ายให้ตรงกับชื่อภาพ ที่ส่งเข้าประกวด .jpg โดยบันทึกลงแผ่นซีดี และระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

        10. ไฟล์ภาพต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน และจะไม่มีการส่งภาพคืนให้เจ้าของผลงาน

        11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดงาน สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่จัดพิมพ์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในการทำกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของ ผลงาน แต่ทั้งนี้ภาพถ่ายจะถูกอ้างอิงชื่อผู้ถ่ายตามสมควร

        12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น


       สถานที่ส่งภาพเข้าประกวด

           ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดต้องกรอกใบสมัครในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตามลิงก์นี้ 

           และสามารถส่งผลงานได้ที่ คุณศิริลักษณ์ เทพา

           สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ชั้น 2 อาคาร CB3 
           126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140


       กำหนดการ

             - ระยะเวลาการสมัครและส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2553

             - ตัดสินผลงานภาพถ่าย ที่ได้รับรางวัล 14 ธันวาคม 2553
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มจธ. จัดประกวดภาพถ่าย FARTaPC โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2553 เวลา 17:56:36 105 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP