ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

         1. หลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จำนวน 35 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โครงการพิเศษ 5 คน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) จำนวน 36 คน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) จำนวน 100 คน

         2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

         กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จ การศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
         ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โครงการพิเศษ

         สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาเซลล์วิทยา  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือดหรือสาขาใกล้เคียง
         ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

         กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
         ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.)

         กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
         ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

         3. การรับสมัคร

         ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://www.bsru.ac.th หรือ http://sci.bsru.ac.th หรือเลือกเมนูจากเว็บไซต์สาขาวิชาที่ต้องการสมัครแต่ละสาขาวิชา

         4. การยื่นใบสมัคร

         ผู้สมัครต้องตรวจสอบตัวเองว่ามีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 หรือไม่  หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับสาขาวิชาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าศึกษา การยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี

         4.1 โดยการโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://sci.bsru.ac.th หรือ http://www.bsru.ac.th ให้ฝากเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชื่อบัญชี เทคนิคการแพทย์/แพทย์แผนไทย/สาธารณสุข เลขที่บัญชี   401-976304-7 ส่งใบสมัคร และใบฝากเงินถึง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กทม. 10600 โดยส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553- 17 มกราคม 2554 (ดูจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)

         4.2 สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553- 17 มกราคม 2554 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

         5. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

         5.1 ใบสมัครสอบ
         5.2 ใบ รบ. ที่มีผลการเรียนแสดงว่าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักฐานสำเร็จ การศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

         6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

         จำนวนเงิน 500 บาท โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีเลขที่ 401-976304-7 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือชำระเงินในวันรับสมัครโดยตรง

         7. กำหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือก

         ส่งใบสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน 2553- 17  มกราคม 2554
         วันสอบ  22-23 มกราคม 2554

         ประกาศผลสอบคัดเลือก  30 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์  http://www.bsru.ac.th และ http://sci.bsru.ac.th วันรายงานตัว  ดูจากประกาศผลสอบคัดเลือก

         8. สถานที่สอบ

         มหาวิทยาลัยจะแจ้งเลขที่สอบและห้องสอบทางไปรษณีย์ หลังจากได้ตรวจสอบการโอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ และแจ้งเลขที่ ชื่อผู้สอบก่อนวันสอบทางเว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th และ  http://sci.bsru.ac.th

         9. สถานที่ประกาศผลสอบ

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 9 ชั้น 1 และทางเว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th และ http://sci.bsru.ac.th

         10. สถานที่ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม

         1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 02-473-7000 ต่อ 3930, 089-6938321, 089-5320045, 086-6813177
         2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 02-473-7000 ต่อ 3001, 085-2132910
         3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 02-473-7000 ต่อ 1306, 1307, 080-9211155


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2553 เวลา 16:36:30 216 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP