x close

มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

          รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์ โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ และโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554

          ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ที่จะรับนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1  คุณสมบัติทั่วไป

          1)  มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          2)  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

          3)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู กล่าวคือ มีความรักและต้องการประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา

          1.2  คุณสมบัติเฉพาะ

          โครงการสานฝันครูปฐมวัย

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงความประพฤติดี ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

          โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า  2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า  2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานและผลงานได้รับรางวัลทักษะทางคหกรรมศาสตร์

          โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า  2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานเกี่ยวข้องทางด้านเกษตรกรรม

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานและผลงานได้รับรางวัลโครงงานสิ่งประดิษฐ์ หรือทักษะทางช่างดีเด่น

          โครงการสืบสานครูภาษาไทย

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถด้านภาษาไทยย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

          โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
         
          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาฝรั่งเศส (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส

          โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5)  ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาบังคับ (ม.4-ม.5) 4 รายวิชา คือ ส. 41101, ส. 41102, ส.42101 และ ส. 42102 ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถทางสังคมศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

          โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานและผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถทางด้านพลศึกษาและการกีฬา

2. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

          โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 7  คน

          โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 7  คน

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 7  คน

          โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (สาขาวิชาเกษตรกรรม) 7  คน

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา) 7  คน

          โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย) 7  คน

          โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) 7  คน

          โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 7  คน

          โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา) 7  คน

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา) 7  คน

          รวม 70  คน

3. การสมัครสอบ

          3.1 ให้ผู้สมัคร download ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบจาก http://www.edu.cmu.ac.th

          3.2 ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553 ที่ฝ่ายทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครคนละ 250 บาท

          3.3 การสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และหลักฐานประกอบการสมัคร รวมทั้งค่าสมัครคนละ 350 บาท ส่งธนาณัติสั่งจ่าย "รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารหลักสูตรการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200" เท่านั้น โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราส่งไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2553 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครรวมทั้งค่าสมัคร

          ส่งถึง       

          รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารหลักสูตรการศึกษา
          คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

4. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ

          4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

          4.2 บัตรประจำตัวผู้สอบติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

          4.3 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น ม.4 – ม.5 หรือเทียบเท่า

          4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

          วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ ฝ่ายทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ และทาง internet ที่ edu.cmu.ac.th

6. การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน

          6.1 สอบข้อเขียน

          6.1.1 ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล และความถนัดทางวิชาชีพครู (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40) ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 09.30 น.

          6.1.2  ความรู้วิชาเอก (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40) ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 – 11.30 น.

          6.2 สอบสัมภาษณ์พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 20)

          6.2.1 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.

          6.2.2 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการให้ดูประกาศในวันสอบข้อเขียน)

7.  วิชาสอบ

          โครงการสานฝันครูปฐมวัย   

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย (ความรู้การศึกษาปฐมวัย และความรู้ทั่วไป)

          โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาบริหารธุรกิจ  (ธุรกิจทั่วไป ธุรกิจศึกษา บัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น)

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาคหกรรมศาสตร์ (ความรู้ทั่วไปทางคหกรรมศาสตร์  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ และการศึกษา  ความรู้ภาษาอังกฤษทางคหกรรมศาสตร์)

          โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาเกษตรกรรม (การเกษตรเบื้องต้น ทักษะเกษตร และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสังคมไทย)

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาอุตสาหกรรมศึกษา (ความรู้พื้นฐานด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ช่างโยธา-ก่อสร้าง ช่างกล-โลหะ และช่างอุตสาหกรรมประดิษฐ์)

          โครงการสืบสานครูภาษาไทย

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาภาษาไทย   (ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี หลักการใช้ภาษา ความสามารถด้านทักษะทางภาษาไทย)

          โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาภาษาฝรั่งเศส (ความรู้พื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสของสภายุโรป ระดับ A2)

          โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาสังคมศึกษา (ความรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

          โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาศิลปะ (ความรู้วิชาวาดเส้น  หลักการและทฤษฎีทางทัศนศิลป์)

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาพลศึกษา (ความรู้ทั่วไปทางการกีฬา ความเคลื่อนไหวทางการกีฬาระดับชาติ-นานาชาติ ประวัติศาสตร์การกีฬา กติกากีฬาสากล)

8. ประกาศผลการสอบ

          วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ฝ่ายทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ และทาง Internet ที่ edu.cmu.ac.th

9. การยืนยันเข้าศึกษา

          ให้ผู้สอบได้รายงานตัวยืนยันเข้าศึกษาในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และยืนยันเข้าศึกษาในโครงการ พิเศษตามประกาศฉบับนี้แล้ว หมายถึงเป็นผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าสอบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหมายถึงผู้ที่สละสิทธิ์ในการที่จะสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาตามระบบกลาง Admissions ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดำเนินการคัดเลือกหรือการคัดเลือกเข้า โครงการพิเศษอื่น ๆ

          กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันเข้าศึกษาในโครงการพิเศษตามประกาศนี้แล้ว ไปเข้าสอบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก หรือสมัครคัดเลือกระบบกลาง Admissions ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือสมัครเข้าโครงการพิเศษอื่น ๆ อีก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทั้ง 2 ทาง

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

          10.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

          10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนี้ต้องศึกษาในหลักสูตรสาขาที่ สอบเข้าศึกษาได้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา ไม่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะไม่ว่ากรณีใด ๆ

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่   10  สิงหาคม    พ.ศ. 2553ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554 อัปเดตล่าสุด 10 กันยายน 2553 เวลา 16:32:57 1,083 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP