รับตรง เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เริ่มแล้ว
หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554         
         
1.  โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง 

จำนวนรับเข้าศึกษา  
          150  คน         

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

          1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  หรือ        
          2. สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00) หรือ        
          3. อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสัมภาษณ์แล้วให้ส่งหลักฐานผลการเรียนที่ คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา        

การสอบข้อเขียน: วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน        

          1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คะแนนเต็ม 210  คะแนน       
          2 วิชาภาษาไทย เป็นชุดปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 100  คะแนน  
          3 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150  คะแนน 

หมายเหตุ
  
          1.ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบชุดอัตนัยของวิชาภาษาไทยต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ชุดปรนัยโดยได้คะแนนรวมสูงสุด ประมาณ 500 คนแรก        
          2. ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ: ตอบถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ตอบผิดติดลบข้อละ 1 คะแนน        
         
2.  โครงการคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (Admission)  

จำนวนรับเข้าศึกษา

          150  คน         

          ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยต้องสอบวัดความรู้ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดตามองค์ประกอบในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission)  ดังนี้    

 

องค์ประกอบ 

 

 

  ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) 

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(GPAX) 

     20  

2. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-Net จำนวน 5 วิชาหลัก
     วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

 

30
วิชาละ 6%  

3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบด้วย

 30  

     3.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา
           (คณิตศาสตร์)  
 
     3.2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   
 4. ผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT (รหัส 71)

20 

     ความถนัดทางคณิตศาสตร์   

     
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  

          ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา         
          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
       

          โทรศัพท์: 02-696-5980-2  และ โทรสาร: 02-564-2891       
          website: http://www.econ.tu.ac.th/       
        

ปฏิทินการดำเนินงานรับเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์        

1. โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง  ปีการศึกษา 2554
    

    

 กิจกรรม

 วัน เดือน ปี

 1. รับสมัคร  ผ่าน  ระบบ INTERNET  http://www.reg.tu.ac.th/  13-29 กันยายน 2553  
 2. ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้ 
หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ไม่นับรวมชำระเงินและวันหยุดราชการ   
 13-29 กันยายน 2553

 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
ผ่านระบบ INTERNET 
  7 ตุลาคม 2553 
 
 4. กำหนดสอบข้อเขียนคณะเศรษฐศาสตร์   13 พฤศจิกายน 2553  
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  10  มกราคม  2554
 6. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์คณะเศรษฐศาสตร์  15  มกราคม  2554
 7. กำหนดแจ้งผลสอบสัมภาษณ์ (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา)
     ผ่านระบบ INTERNET
  1  กุมภาพันธ์ 2554 
 
 8. กำหนดยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  1-8 กุมภาพันธ์ 2554  
 9. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  22  กุมภาพันธ์ 2554  


2. โครงการสอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ ทปอ.  Admission  ปีการศึกษา 2554        

กำหนดการรับสมัครและรับชำระเงินของปีการศึกษา 2554       

          รับสมัคร                เดือนเมษายน  2554     
          รับชำระเงินค่าสมัคร  เดือนเมษายน  2554     
          วันสอบสัมภาษณ์      เดือนพฤษภาคม  2554              
          (กำหนดที่แน่นอนจะประกาศภายหลัง)ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เริ่มแล้ว โพสต์เมื่อ 9 กันยายน 2553 เวลา 11:45:52 124 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP