รับตรง เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เริ่มแล้ว
หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554         
         
1.  โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง 

จำนวนรับเข้าศึกษา  
          150  คน         

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

          1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  หรือ        
          2. สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00) หรือ        
          3. อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสัมภาษณ์แล้วให้ส่งหลักฐานผลการเรียนที่ คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา        

การสอบข้อเขียน: วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน        

          1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คะแนนเต็ม 210  คะแนน       
          2 วิชาภาษาไทย เป็นชุดปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 100  คะแนน  
          3 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150  คะแนน 

หมายเหตุ
  
          1.ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบชุดอัตนัยของวิชาภาษาไทยต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ชุดปรนัยโดยได้คะแนนรวมสูงสุด ประมาณ 500 คนแรก        
          2. ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ: ตอบถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ตอบผิดติดลบข้อละ 1 คะแนน        
         
2.  โครงการคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (Admission)  

จำนวนรับเข้าศึกษา

          150  คน         

          ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยต้องสอบวัดความรู้ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดตามองค์ประกอบในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission)  ดังนี้    

 

องค์ประกอบ 

 

 

  ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) 

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(GPAX) 

     20  

2. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-Net จำนวน 5 วิชาหลัก
     วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

 

30
วิชาละ 6%  

3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบด้วย

 30  

     3.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา
           (คณิตศาสตร์)  
 
     3.2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   
 4. ผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT (รหัส 71)

20 

     ความถนัดทางคณิตศาสตร์   

     
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  

          ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา         
          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
       

          โทรศัพท์: 02-696-5980-2  และ โทรสาร: 02-564-2891       
          website: //www.econ.tu.ac.th/       
        

ปฏิทินการดำเนินงานรับเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์        

1. โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง  ปีการศึกษา 2554
    

    

 กิจกรรม

 วัน เดือน ปี

 1. รับสมัคร  ผ่าน  ระบบ INTERNET  //www.reg.tu.ac.th/  13-29 กันยายน 2553  
 2. ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้ 
หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ไม่นับรวมชำระเงินและวันหยุดราชการ   
 13-29 กันยายน 2553

 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
ผ่านระบบ INTERNET 
  7 ตุลาคม 2553 
 
 4. กำหนดสอบข้อเขียนคณะเศรษฐศาสตร์   13 พฤศจิกายน 2553  
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  10  มกราคม  2554
 6. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์คณะเศรษฐศาสตร์  15  มกราคม  2554
 7. กำหนดแจ้งผลสอบสัมภาษณ์ (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา)
     ผ่านระบบ INTERNET
  1  กุมภาพันธ์ 2554 
 
 8. กำหนดยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  1-8 กุมภาพันธ์ 2554  
 9. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  22  กุมภาพันธ์ 2554  


2. โครงการสอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ ทปอ.  Admission  ปีการศึกษา 2554        

กำหนดการรับสมัครและรับชำระเงินของปีการศึกษา 2554       

          รับสมัคร                เดือนเมษายน  2554     
          รับชำระเงินค่าสมัคร  เดือนเมษายน  2554     
          วันสอบสัมภาษณ์      เดือนพฤษภาคม  2554              
          (กำหนดที่แน่นอนจะประกาศภายหลัง)ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       

 


คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เริ่มแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รับตรง เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เริ่มแล้ว โพสต์เมื่อ 9 กันยายน 2553 เวลา 11:45:52 25 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP