สทศ. แจ้งระเบียบเผยแพร่ - เฉลยข้อสอบ
ประกาศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การเผยแพร่ข้อสอบและเฉลยของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


           ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.) ได้มีการเผยแพร่ข้อสอบที่ได้สอบไปแล้วในแต่ละครั้ง และให้เฉลยแก่โรงเรียนต่างๆ ตามวิธีปฏิบัติที่ สทศ.ได้กำหนดไว้นั้น ด้วยนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประสงค์ให้มีการวิเคราะห์ และพัฒนาข้อสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบของข้อสอบเป็นลักษณะของคลังข้อสอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรประกาศกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ดังนี้

           ๑. กรณีข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ (PAT) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ (กรกฎาคม ๒๕๕๓) จะไม่อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ แต่จะนำข้อสอบขึ้นเผยแพร่ทาง http://www.niets.or.th/ และจะให้เฉลยแก่โรงเรียนต่างๆ ที่ยื่นคำร้องขอเข้ามา ตามวิธีปฏิบัติของ สทศ.เท่านั้น

           ๒. กรณีข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ (PAT) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๓) จะนำข้อสอบขึ้นเผยแพร่ทาง http://www.niets.or.th/ เท่านั้น ในส่วนของเฉลยจะไม่มีการนำออกมาเผยแพร่

๓. กรณีข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET), อิสลามศึกษา (I-NET) อาชีวศึกษา (V-NET) วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ (PAT) ที่สอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จะไม่มีการนำข้อสอบและเฉลย ออกมาเผยแพร่แต่อย่างใด

          ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ สทศ.จะจัดทำคู่มือสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๖) การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยจัดให้มีข้อสอบเทียบเคียงและเฉลยอยู่ในคู่มือดังกล่าว โดยทาง สทศ.จะนำออกเผยแพร่หรือจำหน่ายต่อไป

          ผู้ที่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน)
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ. แจ้งระเบียบเผยแพร่ - เฉลยข้อสอบ โพสต์เมื่อ 1 กันยายน 2553 เวลา 15:45:36 535 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP