x close

รับตรงจุฬา 54 โครงการ จุฬาฯ-ชนบทจุฬาฯ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2554

           จุฬาฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ- ชนบท) ปีการศึกษา 2554 จำนวน 107 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          + เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553 
          + มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
          + เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน 
          + มีภูมิลำเนาและโรงเรียนที่ศึกษาอยู่นั้นจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดตามที่โครงการจุฬาฯ-ชนบทกำหนดเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน 
          + ผู้สมัครต้องผ่านการสอบ GAT/PAT ที่สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบครั้งที่ 2/2553

คณะที่เปิดรับเข้าศึกษา
 
           นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ จากจำนวน 13 คณะ ดังนี้ 

          + คณะทันตแพทยศาสตร์ 
          + คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
          + คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 
          + คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร) 
          + คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
          + คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          + คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาวิชาสถิติ การบัญชี บริหารธุรกิจ) 
          + คณะเศรษฐศาสตร์ 
          + คณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
          + คณะนิติศาสตร์ 
          + คณะนิเทศศาสตร์ 
          + คณะอักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สารนิเทศศึกษา) 
          + คณะจิตวิทยา

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนประเภท ก. ประกอบด้วย ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือน ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือทุนประเภท ข. ซึ่งจะได้รับเช่นเดียวกับทุนประเภท ก. ยกเว้นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

           ในการสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.rural.chula.ac.th/ หรือที่เว็บไซต์ http://www.admissions.chula.ac.th/ 

           ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด โดยส่งใบสมัครผ่านโรงเรียน และโรงเรียนต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และผู้สมัคร ต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ http://www.atc.chula.ac.th/ ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2553


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรงจุฬา 54 โครงการ จุฬาฯ-ชนบท อัปเดตล่าสุด 28 สิงหาคม 2553 เวลา 11:28:38 209 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP