กำหนดการเข้าศึกษา ปริญญาตรี ม.มหิดล ระบบโควตา 2554กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตาปีการศึกษา 2554 (มหาวิทยาลัยมหิดล)

พฤหัสบดี 1 ก.ค. - พฤหัสบดี 30 ก.ย. 53

    ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบโควตา

    เว็บไซท์ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011

    จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

    15 ก.ค. - 30 ก.ย. 53 วิทยุจุฬา FM 101.5 MHz รายการ Open House ทุกวันจันทร์ เวลา 21.00 - 22.20 น.

    พุธ 18 ส.ค. 53 Open House คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ

    พุธ 25 ส.ค. 53 Open House มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

    จันทร์ 30 ส.ค. 53 แนะแนวสู่รั้วมหิดล รร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

    ศุกร์ 24 ก.ย. 53 กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

จันทร์ 5 ส.ค. – พฤหัสบดี 30 ก.ย. 53

    รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซท์ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011

    ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน โดยนำไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

    ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัครและจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไม่เกิน วันที่ 30 ก.ย. 53

    เก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศ สถานที่สอบ ให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)

    ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครหลังจากวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย.53

เสาร์ 9 – อังคาร 12 ต.ค.53

    การสอบ GAT และ PAT ครั้งที่๓ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

    ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องสอบวิชา PAT 3

ศุกร์ 29 ต.ค.- ศุกร์ 12 พ.ย.53

    ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซท์ (http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011)

    ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร นำไปติดรูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว เพื่อนำไปแสดงในวันสอบ เสาร์ 30 ต.ค.53(ให้ตรวจสอบที่เว็บไซท์ กสพท. หรือ www.si.mahidol.ac.th ด้วย)

    การสอบของกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทุกโควตา (โควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่และโควตาโครงการพิเศษ) ต้องสมัครและเข้าสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ที่จัดโดย กสพท. ด้วย

เสาร์ที่ 13 พ.ย. 53

    สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ต้องเข้าสอบทุกวิชา

          08.30 - 10.30 น. ฉบับที่ 1 เคมีและ ฟิสิกส์ (รวม 2 ชม.)
          11.00 - 12.00 น. ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 (1 ชม.)
          13.00 - 15.00 น. ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย - สังคมศึกษา (รวม 2 ชม.)
          15.30 - 16.30 น. ฉบับที่ 4 ชีววิทยา (1 ชม.)

    ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชาหากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ


    สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดลระบบโควตา และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข (สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งในวันประกาศที่นั่งสอบ)

          กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) คณะเภสัชศาสตร์และโรงเรียนในเขตราชเทวีและบางกอกน้อย
          นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล
          กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
          นครสวรรค์: รร.นครสวรรค์
          เชียงใหม่: รร.มงฟอร์ด
          นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา
          อำนาจเจริญ : รร.อำนาจเจริญ
          อุดรธานี: รร.อุดรพิทยานุกูล
          นครศรีธรรมราช : รร.เบญจมราชูทิศ

ศุกร์ 3 ธ.ค. 53

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซท์ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011

    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่มีเอกสารและคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ตรงตามที่ระบุจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

    ตรวจสอบข้อมูลการสอบสัมภาษณ์/วิชาเฉพาะ/ความถนัดทางวิชาชีพ / ตรวจร่างกาย
ตามที่แต่ละคณะ / วิทยาลัย กำหนด

    ตอบรับการเข้าสัมภาษณ์ตามที่คณะ / วิทยาลัยกำหนดไว้

จันทร์ 6 - จันทร์ 20 ธ.ค. 53

    สอบสัมภาษณ์และ / หรือวิชาเฉพาะหรือความถนัด และตรวจร่างกาย ณ คณะ / วิทยาลัยที่สมัคร

    ก่อนเข้าสอบ นักเรียนต้องลงนามในหนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลส่งชื่อไปตัดสิทธิ์การคัดเลือกที่ กสพท.และ / หรือ สอท. ดำเนินการ (หากไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ถูกตัดสิทธิ์)

    ในวันสอบสัมภาษณ์จะได้รับเอกสารสำหรับนำไปรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่ 15 ม.ค. 54

พุธ 29 ธ.ค.53

    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซท์ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011

    ภายในวันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 54 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตอบรับทราบการประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ไปยังคณะ / วิทยาลัย ก่อนวันรายงานตัว

เสาร์ 14 ม.ค.54

    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

ศุกร์ 28 ม.ค.54

    มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อทั้งหมดเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกที่ดำเนินการโดย สอท.และ / หรือ กสพท.(เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) หากต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้สละสิทธิ์โดยจะตัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่จะไม่แก้ไขชื่อที่ส่งไปยัง สอท. และ / หรือ กสพท. (เป็นไปตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยกับ สกอ.)

อังคาร 4 เม.ย. 54

    นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (6 ภาคการศึกษา) ไปยังคณะ / วิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หากส่งไม่ทันตามกำหนด ให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังคณะ / วิทยาลัยนั้น ๆ ก่อนวันที่ 5 เม.ย.54 และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที

          หมายเหตุ ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้ให้

          ข้อแนะนำ นักเรียนควรสมัครสอบ ONET, GAT, PAT ไว้ด้วย หากพลาดการสอบครั้งนี้จะได้ มีสิทธิ์สมัครผ่าน สอท. ได้

จันทร์ 9 พ.ค. 54

    มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พุธ 1 - พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 54 (ถ้าเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระบบ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าหอพัก

ศุกร์ 3 มิ.ย. 54

    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

จันทร์ 6 มิ.ย. 54

    เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กำหนดการเข้าศึกษา ปริญญาตรี ม.มหิดล ระบบโควตา 2554 โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 10:53:39 219 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP