รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร


โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

          รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านระบบรับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

          มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ผ่าน 5 โครงการ โดยมีรายละเอียด พร้อมข้อมูลการสมัครดังนี้

รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

          1. โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          กำหนดการรับสมัคร
          - วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2559 รับสมัครทางไปรษณีย์ หรือรับสมัครด้วยตนเอง
          - วันที่ 1-6 ธันวาคม 2559 ดำเนินการคัดเลือก
          - วันที่ 17-30 ธันวาคม 2559 ประกาศผลคัดเลือก
          - วันที่ 4-20 มกราคม 2560 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          จำนวนที่รับ 20 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          - กำลังศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (หากไม่เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จะต้องมีคะแนนผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25)

          - เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ยุวชนทีมชาติไทย/ระดับชาติ อย่างน้อย 1 ปี (ได้สิทธิ์เข้าศึกษาและทุนการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา)

          - เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด/ตัวแทนเขตการศึกษา ขึ้นไป ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับการรับรองจากสมาคมหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา (ได้สิทธิ์เข้าศึกษา แต่ไม่ได้รับทุนการศึกษา)


          สามารถอ่านระเบียบการรับสมัคร คลิก หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิก
รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

          2. โครงการสืบสานภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)

          กำหนดการรับสมัคร

          - วันที่ 7 พฤศจิกายน-13 มกราคม 2560
          - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สอบข้อเขียน ณ สนามสอบตามที่กำหนดไว้
          - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลการสอบข้อเขียนที่เว็บไซต์ educ.su.ac.th และที่คณะศึกษาศาสตร์
          - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน

          - วันที่ 10 มีนาคม 2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่เว็บไซต์ educ.su.ac.th และที่คณะศึกษาศาสตร์
          - วันที่ 31 มีนาคม 2560 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทำสัญญารับทุน

          จำนวนที่รับ ไม่เกิน 16 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร
 

          - กำลังศึกษา ม.6 ของโรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ จ.กาญจนบุรี, จ.นครปฐม, จ.ประจวบคีรีขันธ์, จ.เพชรบุรี, จ.ราชบุรี, จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม และ จ.สุพรรณบุรี

          - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่มีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทย

          - คะแนน PAT5 + การจัดสอบข้อเขียน (วิชาภาษาไทย)


          สามารถอ่านระเบียบการรับสมัคร คลิก

รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

          3. โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

          กำหนดการรับสมัคร

          - วันที่ 20 ธันวาคม 2559-วันที่ 10 มกราคม 2560 เปิดรับสมัคร
          - วันที่ 25 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          - วันที่ 10 กุมภาพันธ์2560 สอบสัมภาษณ์
          - วันที่ 20 กุมภาพันธ์2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ educ.su.ac.th และคณะศึกษาศาสตร์
          - วันที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผู้ปกครองต้องมากับนักศึกษาในวันขึ้นทะเบียน) และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

          จำนวนที่รับ 20 คน

          เกณฑ์การคัดเลือก

          - คะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 25%
          - คะแนน GAT 20%
          - คะแนน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 45%
          - สัมภาษณ์ 10%

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          - กำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน

          - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่มีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทย


          สามารถอ่านระเบียบการรับสมัคร คลิก หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิก

          4. โครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

          กำหนดการรับสมัคร

          - วันที่ 19-30 ธันวาคม 2559 เปิดรับสมัคร
          - วันที่ 10 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์
          - วันที่ 20 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผู้ปกครองต้องมากับนักศึกษาในวันขึ้นทะเบียน) และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

          จำนวนที่รับ 40 คน

          เกณฑ์การคัดเลือก

          - โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนที่มีความสามารถตามเกณฑ์ที่คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจำนวนโรงเรียน โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
          - คณะศึกษาศาสตร์สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสำหรับความเป็นครู และตัดสินในการรับเข้าศึกษา
          - กรณีโรงเรียนใดสละสิทธิ์ จะไม่มีการรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นทดแทนจำนวนที่สละสิทธิ์

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          - กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีผลการสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

          สามารถอ่านระเบียบการรับสมัคร คลิก หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิก

รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

          5. โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

          กำหนดการรับสมัคร

          - วันที่ 16 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นหลักฐานคะแนน
          - วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          - วันที่ 10 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์
          - วันที่ 20 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          - วันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผู้ปกครองต้องมากับนักศึกษาในวันขึ้นทะเบียน) และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

          จำนวนที่รับ 40 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

          - กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
          - ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร
          - คะแนน PAT วิชา 75 60%
          - คะแนน GAT 40%
          - สัมภาษณ์ 10%


สามารถอ่านระเบียบการรับสมัคร คลิก หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิก

ภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ educ.su.ac.th

ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:17:33 3,824 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP