ม.เกษตร รับสมัคร นักเรียน โครงการเพชรนนทรี 2554

โครงการเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ริเริ่มโครงการเพชรนนทรีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดย
มีวัตถุประสงค์ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจและมีความสามารถสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง นอกจากนี้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1-20 จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 60,000 บาท ต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสและเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมีนโยบายเห็นสมควรเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการคัดเลือกเอง ตามโครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2554ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติต่อไป


ทุนการศึกษา

          ผู้ที่สอบได้ลำดับ 1 – 20 จะได้รับทุนการศึกษา ตามเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดหลักสูตรจำนวน 60,000 บาท ต่อคนต่อปี

สาขาวิชาและจำนวนรับตรง

          จำนวนรับตรง 300 คน ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่สนใจศึกษาได้ 4 อันดับโดยเรียงลำดับตามความต้องการมากที่สุด(อันดับ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับ 4) จากหลักสูตร ต่อไปนี้

สาขาวิชาและจำนวนรับเข้า

        D01 คณิตศาสตร์ จำนวนรับเข้า 20 คน
        D02 เคมี จำนวนรับเข้า 25 คน
        D03 ชีววิทยา จำนวนรับเข้า 10 คน
        D04 สถิติ จำนวนรับเข้า 20 คน
        D06 รังสีประยุกต์และไอโซโทป จำนวนรับเข้า 20 คน
        D07 ฟิสิกส์ จำนวนรับเข้า 20 คน
        D09 จุลชีววิทยา จำนวนรับเข้า 35 คน
        D10 พันธุศาสต จำนวนรับเข้า 30 คน
        D11 พฤกษศาสตร์ จำนวนรับเข้า 20 คน
        D12 สัตววิทย จำนวนรับเข้า 10 คน
        D13 ชีวเคมี จำนวนรับเข้า 20 คน
        D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับเข้า 20  คน
        D15 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวนรับเข้า 20 คน
        D16 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  จำนวนรับเข้า 20 คน
        D17 เคมีอุตสาหกรรม จำนวนรับเข้า 10 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

        1. เป็นผู้ยึดมั่นในระบบการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
        3. มีสัญชาติไทย
        4. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ

        1. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
        2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
        3. ผู้สมัครได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที

กำหนดการคัดเลือก

        สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 – 24 กันยายน 2553
        สมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 30 กันยายน 2553
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 ผ่านทาง http://www.sci.ku.ac.th/  และติดประกาศ ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
        สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553
        ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554
        ยืนยันการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 – 14 มกราคม 2554
        สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554
        ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554
        ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2554

การรับสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร

        1. ใบสมัคร Download ได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th/ กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร พร้อมเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ
        2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและใช้รูปที่ถ่ายคราวเดียวกัน) จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ-สกุลด้านหลัง
        3. สำเนาใบรับรองผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
        4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        6. ค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235-222334-8 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โครงการเพชรนนทรี ระบุชื่อผู้นำฝากเป็น ชื่อ – สกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และ ส่งหลักฐานใบนำฝากเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัคร

วิธีการสมัคร

        1. สมัครด้วยตนเอง
        ผู้สมัครนำเอกสารการสมัครมายื่นที่ศูนย์สารสนเทศนิสิตและบริการการศึกษา ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 30 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 15.00 น.

        2. สมัครทางไปรษณีย์
        ให้ผู้สมัครนำเอกสารการสมัครใส่ซองมาตรฐานขนาด A4 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง คุณวารุณี พันธุ์เพียร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ. 9 – 1020 เขตจตุจักร ปณฝ. 10903 กรุงเทพฯ วงเล็บมุมซองว่า "สมัครโครงการเพชรนนทรี"  ระหว่างวันที่ 1 – 24 กันยายน 2553 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.เกษตร รับสมัคร นักเรียน โครงการเพชรนนทรี 2554 โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 15:02:50 210 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP