x close

ลาดกระบัง รับสมัคร โครงการช้างเผือก ปี 2554

 


โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ปี การศึกษา 2554

          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และเขตกรุงเทพมหานครเข้าศึกษาต่อในคณะ ภายใต้โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ซึ่งเป็นโครงการ ที่ให้โอกาสพิเศษแก่นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการสอบของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์การรับ

1. คุณสมบัติของนักเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)

          1.1 จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
          1.2 จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5, ม.6
          1.3 จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 และม.6 (ภาคเรียนที่ 1) เป็นอันดับที่ 1 หรือ 2 หรือ 3  ของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน
          1.4 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และ อังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 (ภาคเรียนที่ 1)
          1.5 จะต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษานั้นเท่านั้น
          1.6 จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพวิศวกร
          1.7 นักเรียนที่สมัคร และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) นี้ แล้วจะต้องไม่สละสิทธิ์ในการเรียนในชั้นปี ที่ 1 ของคณะมิฉะนั้นทางคณะจะตัดสิทธิ์การเป็นโรงเรียนในโครงการฯ ของโรงเรียนเดิมของนักเรียนผู้นั้นเป็นเวลา 1 ปี

2. คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)

          2.1 โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป สำหรับ โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก จะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

          - นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 1 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 เท่านั้น
          - นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 2 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2
          - นักเรียน 300 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1, 2 และอันดับที่ 3 หรือ นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และ อังกฤษ เป็นอันดับที่ 1, 2 และอันดับที่ 3

หมายเหตุ

          1. "นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1" "นักเรียนที่ได้อันดับที่ 2" และ "นักเรียนที่ได้อันดับที่ 3" หมายถึง ผู้ทำคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 5 ภาคเรียน ได้เป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของกลุ่มนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของโรงเรียน
          2. "นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และอังกฤษ ทั้ง 5 ภาคเรียน เป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3" หมายถึง ผู้ที่อาจจะมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 5 ภาคเรียน ไม่ได้เป็นที่ 1, 2 และ 3 แต่มีคะแนนทั้ง 4 วิชานี้เป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของกลุ่มนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของโรงเรียน (สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน ม.6 สายวิทยาศาสตร์จำนวน 300 คนขึ้นไป)
          3. ทุกโรงเรียนในแต่ละจังหวัดที่เปิดสอน ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ แต่โรงเรียนต้องรับผิดชอบในการดำเนินการกรอกเอกสารแบบสา รวจข้อมูล และจัดส่งเอกสารหลักฐาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นคณะจะไม่รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ
          4.โรงเรียนนั้นจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ อันเนื่องมาจากนักเรียนของโรงเรียนนั้นสละสิทธิ์หลังจากที่ได้รับคัดเลือกแล้ว โดยคณะพิจารณาตัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา 1 ปี (หลังจากพ้นกำหนดการตัดสิทธิ์แล้ว จะได้รับการพิจารณาใหม่)

1. วิธีการรับสมัคร

          ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer  โดยการส่งแบบลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 

          เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) มีดังนี้

          1. แบบกรอกข้อความการขอเข้าร่วมหรือไม่ร่วมโครงการฯ (แบบ วศ.สจล.2)
          2. แบบเสนอชื่อนักเรียนของโรงเรียน (รับรองคุณสมบัติ) (แบบ วศ.สจล.3)
          3. แบบสรุปจำนวนนักเรียนที่ส่งเข้าสมัคร (แบบ วศ.สจล.4)
          4. แบบระเบียนประวัตินักเรียน (แบบ วศ.สจล.5)
          5. ใบรับรองแพทย์ (แบบ วศ.สจล.6)
          6. แบบเลือกกลุ่มสาขาวิชา (แบบ วศ.สจล.7)
          7. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ และใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ ม.4, ม.5 และ ม.6 (ภาคเรียนที่ 1)
          8. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
          9. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

          การจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ปฏิบัติดังนี้

          1. ให้โรงเรียนและนักเรียนกรอกข้อความในเอกสารข้อ 1 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (โรงเรียน กรอกเอกสารข้อ 1-3 นักเรียนกรอกเอกสารข้อ 4-6)
          2. ให้นักเรียนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 7-8
          3. ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารทั้งหมดใส่ในซองเดียวกัน โดยตรวจสอบรายการเอกสารที่จัดส่งลงในฟอร์มที่แนบมาให้พร้อมทั้งลงชื่อ
          4. ส่งเอกสารทั้งหมดมายังคณะทางไปรษณียโดยวิธีลงทะเบียน ภายใน วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553
          5. ในกรณีที่ไม่ร่วมโครงการฯ ให้ส่งเฉพาะ (แบบ วศ.สจล. 2) อย่างเดียว

2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ทาง
www.kmitl.ac.th/engineer

3. วิธีการคัดเลือก

          สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถดูประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ที่แน่นอนได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer

4. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสิทธิ์ขาดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะประกาศผลการคัดเลือก โดยนักเรียนสามารถดูได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer และ http://www.reg.kmitl.ac.th/

5. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

          นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัว และยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สามารถดูประกาศ วันที่ เวลา และสถานที่ ที่แน่นอนได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer และ http://www.reg.kmitl.ac.th/

6. การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

          สามารถดูได้ที่ ที่ www.kmitl.ac.th/engineer และ http://www.reg.kmitl.ac.th/

7. จำนวนรับ

          180 คน (จำนวนรับและสาขาวิชา ดูที่ หน้า แบบ วศ.สจล.7)

8. การตัดสิทธิ์

          นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากขาดการมารายงานตัวและลงทะเบียน โรงเรียนของนักเรียนผู้นั้นจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เป็นเวลา 1 ปี

หมายเหตุ

          1. โรงเรียนที่มีโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ (สพพ.) ให้มีสิทธิเสนอชื่อนักเรียนในโครงการฯได้อีก 1 คน โดยจะต้องมีนักเรียนในโครงการฯ ไม่ต่า กว่า 100 คน

          2. ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน จะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

          สถานที่ติดต่อและส่งเอกสาร

                    โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา)
                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                    ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

                    โทรศัพท์ 02-329-8309,02-329-8310 
                    หรือ 02-329-8000 ต่อ 3484, 3485,3848
                    โทรสาร 02-329-8311


          เอกสารทุกฉบับที่ติดต่อกับคณะฯ กรุณาส่งแบบลงทะเบียน (กรณีส่งทางไปรษณีย์)


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลาดกระบัง รับสมัคร โครงการช้างเผือก ปี 2554 อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2553 เวลา 12:05:34 358 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP