x close

รับตรง 60 เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง


รับตรง 60 เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

          รับตรง 60 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2560

          โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดการรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2560

รับตรง 60 เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง


จำนวนที่เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2560

            - ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 57 คน

            - ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักเรียนจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จำนวน 3 คน (ชาวไทยมุสลิม 2 คน ชาวไทยพุทธ 1 คน)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2560

ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง)

            - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่าง 7 ธันวาคม 2538 - 7 ธันวาคม 2543)

            - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

            - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดจะมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

            - มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักเรียนจังหวัด นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ

            - เป็นชาวไทยมุสลิม หรือชาวไทยพุทธ

            - ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

            - ต้องได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.1-6 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ

            - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50

            - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มกราคม 2538 - 16 มกราคม 2543)

            - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

            - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดจะมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

            - มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
เกณฑ์การคัดเลือกนายร้อยตำรวจหญิง 2560

การสอบรอบแรก

ข้อเขียน จำนวน 4 วิชา ได้แก่


            - ภาษาไทย คิดเป็น 200 คะแนน

            - วิทยาศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน

            - คณิตศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน

            - ภาษาอังกฤษ คิดเป็น 200 คะแนน

การสอบรอบสอง


            - การตรวจร่างกาย
            - การทดสอบบุคลิกภาพ
            - การสอบพลศึกษา (วิ่ง 1,000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที และว่ายน้ำ 50 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที)
            - การวัดขนาดร่างกาย และสอบสัมภาษณ์

วิธีสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2560

            1. สมัครทาง www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันสุดท้ายที่รับสมัคร คือ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จะรับสมัครได้ถึงเวลา 16.00 น.

            2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท แบ่งเป็น

                        - ค่าระเบียบการ ใบสมัคร และแนวข้อสอบ จำนวน 140 บาท
                        - ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 210 บาท
                        - ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

            3. แบบฟอร์มการชำระเงิน จะได้รับในวันถัดไปจากการส่งใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปถ่ายก่อน

            4. การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้ว สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่สมบูรณ์ คือ มีการระบุเลขลำดับสมัครและรหัสประจำตัวสอบ พร้อมตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่ www.admission.rpca.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  


ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09:58:13 84,258 อ่าน
TOP