x close

รับตรง 60 เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง


รับตรง 60 เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

          รับตรง 60 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2560

          โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดการรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2560

รับตรง 60 เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง


จำนวนที่เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2560

            - ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 57 คน

            - ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักเรียนจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จำนวน 3 คน (ชาวไทยมุสลิม 2 คน ชาวไทยพุทธ 1 คน)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2560

ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง)

            - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่าง 7 ธันวาคม 2538 - 7 ธันวาคม 2543)

            - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

            - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดจะมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

            - มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักเรียนจังหวัด นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ

            - เป็นชาวไทยมุสลิม หรือชาวไทยพุทธ

            - ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

            - ต้องได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.1-6 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ

            - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50

            - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มกราคม 2538 - 16 มกราคม 2543)

            - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

            - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดจะมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

            - มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
เกณฑ์การคัดเลือกนายร้อยตำรวจหญิง 2560

การสอบรอบแรก

ข้อเขียน จำนวน 4 วิชา ได้แก่


            - ภาษาไทย คิดเป็น 200 คะแนน

            - วิทยาศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน

            - คณิตศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน

            - ภาษาอังกฤษ คิดเป็น 200 คะแนน

การสอบรอบสอง


            - การตรวจร่างกาย
            - การทดสอบบุคลิกภาพ
            - การสอบพลศึกษา (วิ่ง 1,000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที และว่ายน้ำ 50 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที)
            - การวัดขนาดร่างกาย และสอบสัมภาษณ์

วิธีสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2560

            1. สมัครทาง www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันสุดท้ายที่รับสมัคร คือ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จะรับสมัครได้ถึงเวลา 16.00 น.

            2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท แบ่งเป็น

                        - ค่าระเบียบการ ใบสมัคร และแนวข้อสอบ จำนวน 140 บาท
                        - ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 210 บาท
                        - ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

            3. แบบฟอร์มการชำระเงิน จะได้รับในวันถัดไปจากการส่งใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปถ่ายก่อน

            4. การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้ว สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่สมบูรณ์ คือ มีการระบุเลขลำดับสมัครและรหัสประจำตัวสอบ พร้อมตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่ www.admission.rpca.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  


ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 14:10:45 46,978 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP