ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุน กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี มธ.

 
ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ต่อ ม.ธรรมศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ)

          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 - 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. การรับสมัคร

          2.1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
          2.2 หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.th/ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121
          2.3 ผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ 400 บาท

3. หลักฐานการสมัคร

          3.1 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับติดบัตรประจำตัวสอบ
          3.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
          3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น ม. 4 - 5 คำนวณผลการเรียนกลุ่มวิชาและผลการเรียนรวมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา

4. การคัดเลือก

          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จะพิจารณารับเข้าศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ

5. เงื่อนไขการเป็นนักศึกษา

          5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามวันที่สถาบันกำหนด
          5.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวด้วยตนเอง และชำระค่าบำรุงการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2553 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
          5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแล้ว สถาบันจะส่งชื่อให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติระงับสิทธิ์ในการสมัครผ่านระบบ Admissions กลาง

6. กำหนดการ

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 15 กันยายน 2553 

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/pdf/OSP2011.pdf
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุน กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี มธ. โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 15:03:10 156 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP