สพฐ. มอบ ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ปี 54-55

 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ประจำปี 2554-2555 (กระทรวงศึกษาธิการ)

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ในสังกัดสพฐ. เพือคัดเลือกรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ประจำปี 2554-2555 จำนวน 5 ทุน กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553

คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสพฐ.

           2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)

           3. มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

          - ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2537- 1 เมษายน 2539
          - สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2536-1 สิงหาคม 2539
          - สาธารณรัฐเอสโตเนีย เกิดระหว่างวัยที่ 30 สิงหาคม 2536-31 กรกฎาคม 2539
          - สาธารณรัฐลิทัวเนีย เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2537-31 กรกฎาคม 2539

           4. มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศได้

           5. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

           6. มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน

           7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโคีรงการแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา หรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน

           8. หากเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

          - ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน
เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนมีนาคม 2554-มกราคม 2555
          - ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554-กรกฎาคม 2555
          - ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-มิถุนายน 2555
          - ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-กรกฎาคม 2555


           การสมัครสอบคัดเลือก ให้นักเรียนดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้จาก http://www.obec.go.th/fdownload/2010720131536.pdf กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  คิดรูปถ่าย แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ส่งไปที่ โทรสาร 0-2281-4940

           หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ไปที่

           กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สนผ.สพฐ. 
           อาคารสพฐ.ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ 
           ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 
           10300ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

          
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ. มอบ ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ปี 54-55 โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 14:42:40 101 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP