คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการดูแลสัตว์ การชันสูตรโรค เพื่อการเพื่อเป็นนักเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลสัตว์ภายใต้การควบคุมดูแล (Supervision) ของสัตวแพทย์ ในอนาคต ได้


จำนวนรับเข้าศึกษา


          20 คน โดยประมาณ

หลักสูตรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

         1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา และผลการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

         2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

         3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

         4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท

         5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

เกณฑ์การคัดเลือก

         1. พิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย (ระดับ ม.4 ? ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา) ตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 15%

         2. พิจารณาจากผลคะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 2) รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 15% 3. พิจารณาคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

         - วิชาภาษาไทย (01) 
         - วิชาสังคมศึกษา (02) 
         - วิชาภาษาอังกฤษ (03) 
         - วิชาคณิตศาสตร์ (04)
         - วิชาวิทยาศาสตร์ (05)
         ใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 50% 

         4. พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 20%

สถานที่ติดต่อ

         คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
         เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
         โทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8114
         โทรสาร 0-2579-8571ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2553 เวลา 17:17:19 803 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP