คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          คณะดุริยางคศาสตร์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีฝีมือเป็นเยี่ยมเทียบเท่าสากล มีความรัก ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงศิลปะการดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง

          ในปีแรกคณะดุริยางคศาสตร์เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร ปัจจุบัน คณะดุริยางคศาสตร์เปิดสอน 3 หลักสูตร

หลักสูตรการศึกษา

          ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)  หลักสูตรการศึกษา 4 ปี  
          
ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต

          1. สาขาวิชาการแสดงดนตรี
          2. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
          3. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

          1. สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

สีประจำคณะ 

          สีชมพู

การวิจัยและบริการทางวิชาการ

          คณะดุริยางคศาสตร์จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดฝึกอบรมประกอบการแสดงดนตรี การแสดงดนตรีทั้งของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน นอกจากนี้คณะดุริยางคศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ การเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถก้าวสู่เวทีในระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและความสามารถของคณะดุริยางคศาสตร์ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2553 เวลา 14:56:11 226 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP