x close

วิธีสมัคร gat pat 60 มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน


gat pat 60

           วิธีสมัครสอบ gat pat 60  มีขั้นตอนอย่างไร มาดูขั้นตอนการสมัคร gat pat ประจำปีการศึกษา 2560 กันได้เลย

           เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้ว สำหรับการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560 และน้อง ๆ ที่ยังสงสัยว่า วิธีสมัครสอบ gat pat 60 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ตามไปศึกษาขั้นตอนการสมัคร gat pat 60 กันได้เลย
           ผู้สมัครสอบต้องดําเนินการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครทาง www.niets.or.th ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบสมัครสอบ gat pat 59


           กดเข้าระบบ gat pat ทาง www.niets.or.th

gat pat 60

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียบรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบสมัครสอบ gat pat 60

gat pat 60

           ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนูลงทะเบียน (รายใหม่) ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และกำหนดรหัสผ่านตามขั้นตอน ผู้สมัครสอบจะได้รับรหัสผู้ใช้งาน 10 หลักสำหรับเข้าระบบ (รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านถือเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้สมัครสอบเอง ดังนั้น กรุณาบันทึกและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง)

           กรณีเคยลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ gat pat แล้ว ให้เข้าระบบได้เลย โดยไม่ต้องลงทะบียนใหม่ (หากลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ gat pat สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ gat pat ได้ คลิกที่นี่)

ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ gat pat 60

           ผู้สมัครสอบต้องการสมัครสอบให้ดําเนินการ ดังนี้

                3.1 เลือกเมนู เข้าระบบ (รายเก่าหรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน (ใส่รหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อกอัตโนมัติ ต้องติดต่อ สทศ. เพื่อปลดล็อกระบบให้)

                3.2 เมื่อเข้าระบบแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏให้ถูกต้องก่อนดำเนินการสมัครสอบ

                3.3 เลือกเมนู สมัครสอบ และเลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ (วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) เลือกสอบได้วิชาเดียวเท่านั้น เนื่องจากสอบในวันและเวลาเดียวกัน)

                3.4 เลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบตามวันสอบ

                   ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี ให้กดเลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการ หลังการชำระเงินแล้ว ต้องเข้ามาเลือกโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบอีกครั้งในระบบตามขั้นตอนที่ 5 การเลือกสนามสอบ

                   ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ให้กดเลือกอำเภอและจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และอำเภอ/จังหวัดที่เลือกไว้อีกครั้ง ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ และ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ตามอำเภอและจังหวัดที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอำเภอเนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในอำเภอใกล้เคียง

                3.5 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบ และการเลือกเขต/อําเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบอีกครั้งก่อนยืนยันการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 การพิมพ์ใบจ่ายเงิน และการชําระเงินค่าสมัครสอบ gat pat 60

           เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้เข้าเมนู พิมพ์ใบจ่ายเงิน พิมพ์ใบจ่ายเงินนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ gat pat วิชาละ 140 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้รับบริการชำระเงิน เป็นเงิน 10 บาท) ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

           หลังจากชำระเงินแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หรือใบชำระเงินส่วนบนที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินคืนมา และโปรดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัครสอบจะส่งเข้าระบบ gat pat ส่วนบุคคล ดังนั้น ผู้สมัครสอบต้องเข้าระบบ gat pat อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หากสถานะไม่เปลี่ยน ภายใน 2 วัน ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที

           สทศ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 5 การเลือกสนามสอบ gat pat 60 (สำหรับผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี)

           ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี หลังชำระเงินแล้ว ต้องเข้ามาระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบอีกครั้ง หากผู้สมัครสอบไม่ได้เข้ามาระบุสนามสอบไว้ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อำเภอที่ระบุไว้ตอนสมัครสอบ หรือหากสนามสอบตามเขต/อำเภอที่เลือกไว้เต็ม สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อำเภอที่ใกล้เคียง หรือที่ยังมีที่ว่างอยู่ ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องเลือกสนามสอบในจังหวัดอื่น หากไม่ได้ประสงค์จะไปสอบในจังหวัดนั้น ๆ

           หลังจากระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ และสนามสอบที่ต้องการเปลี่ยนนั้นจะต้องมีที่ว่างเหลืออยู่

           การสมัครสอบของผู้สมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสอบอย่างครบถ้วน และอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด หากผู้สมัครสอบมีปัญหาในการดำเนินการใด ๆ ให้รีบติดต่อ สทศ. โดยทันที สทศ. จะพิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้เฉพาะผู้สมัครสอบที่ดำเนินการตามขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศไว้เท่านั้น

           ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

การสมัครสอบ gat pat 60 สำหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

           กรณีชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ แต่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนประสงค์จะสมัครสอบให้ดำเนินการ ดังนี้

                1. กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ gat pat ประจําปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่) ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (คลิก แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ gat pat)

                2. แนบสำเนาหลักฐานหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย และข้อมูลของผู้ถือหนังสือและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                3. จัดส่งเอกสารมายัง สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

                   3.1 ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 วันทำการ
ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันหยุดทำการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (เฉพาะช่วงการรับสมัครสอบ)

                   3.2 ทางโทรสาร หมายเลข 02-2192996 ระบบอัตโนมัติ

                   3.3 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง

           สทศ. จะดำเนินการลงทะเบียนในระบบให้ และจะแจ้งรหัสชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าระบบกลับไปทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครสอบ ภายใน 1 วันทำการนับแต่ได้รับแบบคำขอลงทะเบียนของผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสอบที่กำหนดไว้

           ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการกรอกแบบคำขอลงทะเบียน สมัครสอบ และชำระเงิน ภายในระยะเวลาการเปิดและปิดระบบรับสมัครสอบและชำระเงินที่ประกาศกำหนดไว้

ติดตามข่าว gat pat 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีสมัคร gat pat 60 มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน อัปเดตล่าสุด 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14:11:47 54,053 อ่าน
TOP