รับตรง จุฬาฯ 60 (แบบพิเศษ) 20 โครงการ


รับตรง จุฬาฯ 60

          รับตรง 60 จุฬาฯ (แบบพิเศษ) รวม 20 โครงการ สมัครรับตรงจุฬาลงกรณ์ 60 ดูรายละเอียดโครงการ รับตรงจุฬาฯ 60 ได้ที่นี่

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรง 60 จุฬาฯ (แบบพิเศษ) รวม 20 โครงการ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-31 สิงหาคม 2559 ทาง www.atc.chula.ac.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับตรง จุฬาฯ 60 (แบบพิเศษ)

 กิจกรรม 
 วัน/เดือน/ปี 
 เปิดรับสมัคร 
 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2559
ทาง www.atc.chula.ac.th  
 ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
 วันที่ 7 กันยายน 2559
 ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ
 วันที่ 8-9 กันยายน 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันที่ 26 ตุลาคม 2559
 ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559
 ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2559 
 การสอบวิชาเฉพาะ  ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 16 มกราคม 2560
 สอบสัมภาษณ์  วันที่ 23 มกราคม 2560
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 31 มกราคม 2560
 การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 การเรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา (ถ้ามี)
 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560
 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 25-28 เมษายน 2560


โครงการ/หลักสูตรที่เปิดรับตรง จุฬาฯ 60 (แบบพิเศษ)

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

             - จำนวนที่รับ : จำนวน 14 คณะ รวม 140 คน (ทุน)

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (ปอเนอะ)

             - จำนวนที่รับ : จำนวน 2 คณะ(คณะครุศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์) รวม 7 คน (ทุน)

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

             - จำนวนที่รับ :  5 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

             - จำนวนที่รับ :  4 โครงการ จำนวน 379 คน

                   1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

                    2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

                    3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.)

                    4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 10 สาขาวิชา รวม 80 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 10 สาขาวิชา รวม 5 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 10 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

             - เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


             - จำนวนที่รับ : 25 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

             - เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ ด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 15 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

             - เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

             - ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ คลิกที่นี่

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 10 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

             - เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 5 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

             - เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 10 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

             - จำนวนที่รับ : 45 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์


             - จำนวนที่รับ : 4 สาขาวิชา รวม 170 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 16 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 25 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

             - จำนวนที่รับ : 30 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
 
18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

             - จำนวนที่รับ :  24 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
 
19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

             - จำนวนที่รับ : 2 คณะ รวม 19 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

             - จำนวนที่รับ : 12 คณะ รวม 85 คน

             - รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่

ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย
 
ภาพจาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลจาก
เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง จุฬาฯ 60 (แบบพิเศษ) 20 โครงการ โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:57:59 1,933 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP