สสวท. รับสมัครทุนโครงการ พสวท.

 

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

         สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 

         นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

         - ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553 
         - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
         - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
         - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
         - หากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันอย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้
              + การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
              + การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
              + การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
              + เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. 
         - มีสัญชาติไทย 
         - ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เปิดรับสมัคร

         ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553 

         ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316 หรือ www3.ipst.ac.th/dpst


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สสวท. รับสมัครทุนโครงการ พสวท. โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 16:31:15 200 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP