ทุนโครงการผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทุนโครงการผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการ) 

         สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อดำเนินการคัดเลือกรับทุนอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น  2010

คุณสมบัติทั่วไป

          1. เป็นผู้ประกอบอาชีพแล้วและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร
          2. อายุระหว่าง 20-35 ปี(เกิดระหว่างปีพ.ศ.2518-2533)
          3. มีสัญขาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ
          4. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
          5. ไม่สังกัดกระทรวงกลาโหมตามข้อกำหนดโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่น
          6. ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
          7. ไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
          8. สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้
          9. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการอย่ างกระตือรือร้น และสามารถเข้าร่วมโครงการตลอดหลักสูตร
          10. ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
          11. ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในโครงการใด ๆ ของสท.จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัครจึงจะมีสิทธิ์ สมัคร
          12. ไมอยุ่ในระหว่างการรับทุนหรือสมัครรับทุนเดินทางไปต่างประเทศอื่นใด
          13. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขากำหนด ให้ดูได้ที่ www.opp.go.th/new9-7-53.pdf

หลักฐานการสมัคร

          1. ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วยด้วยตัวบรรจง
          2. รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้วหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน)โดยติดรูปถ่ายลงในใบสมัครให้เรียบร้อย
          3. หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัคร(แสดงถึงการทำงานในสาขาของผู้สมัคร) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงาน ของรัฐของผู้รับรอง
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประฃาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จำนวน 1 ชุด(ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด(ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

การรับสมัคร

          - ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยเลือกได้เพียง 1 สาขา
ที่กลุ่มประสานงานต่างประทศ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สท. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 

          - ส่งทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง

          กลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
          สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
          เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
          วงเล็บมุมซอง "สมัครโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน"
        
          สอบถามรายละเอียดของสาขาวิชาได้ที่ กลุ่มประสารงานต่างประเทศ โทร 0-2651-6534 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 179ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนโครงการผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น โพสต์เมื่อ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 17:08:32 175 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP