x close

รวมรับตรงหลัง admission 59


รับตรงหลัง admission 59

           รับตรงหลัง admission 59 วันนี้ เรามีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิด รับตรงหลังแอดมิชชั่น 59 มาฝาก ส่วนจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

           น้อง ๆ ที่กำลังรอลุ้นผลแอดมิชชั่น 59 แต่ก็อยากรู้ไปพร้อม ๆ กันว่า หากพลาดหวังจาก แอดมิชชั่น 59 ขึ้นมา จะไปสมัครเรียนต่อที่ไหนดี ลองมาดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงหลัง admission 59 ที่นำมาฝาก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้อง ๆ
สาขา/คณะ ของมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดรับตรงหลัง admission 59

 สถาบัน
 คณะ/สาขา    หมดเขตรับสมัคร   รายละเอียด 
 ม.วลัยลักษณ์   
       
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 7 มิ.ย. 59
          
 คลิกที่นี่      
 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 สำนักวิชาการจัดการ
 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยากร
 สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์
 สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
 ม.สงขลานครินทร์ 
 คณะการบริการและการท่องเที่ยว
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 
 7 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.ขอนแก่น  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 7 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  7 มิ.ย. 59 
 คลิกที่นี่ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 ม.ธรรมศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
   - สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ)
 8 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
 คณะวิทยาการจัดการ  8 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
   
 โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง" รอบ 2  8 มิ.ย. 59     คลิกที่นี่   
 โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" รอบ 3
 โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" รอบ 3
 โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI)รอบ 3
 ม.ธรรมศาสตร์  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   - สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
 10 มิ.ย. 59 
 คลิกที่นี่
 ม.ขอนแก่น   คณะวิทยาศาสตร์
   - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 10 มิ.ย. 59   คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  10 มิ.ย. 59   คลิกที่นี่
 ม.นเรศวร  คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   - สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
   - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
   - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
 10 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.เกษตรศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 11 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.ธรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   - สาขาวิชาสถิติ
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
   - สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 13 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.มหาสารคาม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รอบ 3)
 15 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ       
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  15 มิ.ย. 59

      
 คลิกที่นี่

      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 วิทยาลัยนานาชาติ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
 คณะวิทยาศาสตร์
   - สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
   -สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ/2 ปริญญา)
 15 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.บูรพา
        
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   - สาขาวิชาการตลาด (ธุรกิจค้าปลีก)
 15 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  15 มิ.ย. 59
       
 คลิกที่นี่    
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 คณะโลจิสติกส์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์
 วิทยาลัยนานาชาติ
 ม.นครพนม            คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  15 มิ.ย. 59      
 คลิกที่นี่ 
     
 คณะครุศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 วิทยาลัยธาตุพนม
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์
 ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
   - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
   - คณะเทคโนโลยีทางทะเล
   - คณะอัญมณี
 15 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.ขอนแก่น
 คณะเกษตรศาสตร์
   - โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ
   - โครงการนักเรียนทุนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลส่วนท้องถิ่น
 17 มิ.ย. 59  คลิกที่นี่
 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ       คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร
 20 มิ.ย. 59       คลิกที่นี่     
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 ม.ธรรมศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
   - สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ)
 23 มิ.ย. 59 
 คลิกที่นี่
 ม.มหาสารคาม  คณะการบัญชีและการจัดการ  24 มิ.ย. 59 
 คลิกที่นี่
 ม.แม่ฟ้าหลวง  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 24 มิ.ย. 59   คลิกที่นี่
 ม.ทักษิณ  โครงการเพชรศิลป์
   - คณะศิลปกรรมศาสตร์
 29 มิ.ย. 59   คลิกที่นี่
 ม.กาฬสินธุ์
 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   - การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
 30 มิ.ย. 59
 
 คลิกที่นี่ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   - คอมพิวเตอร์
   - การศึกษาปฐมวัย
 ม.ธรรมศาสตร์  โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)
   - สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
 4 ก.ค. 59  คลิกที่นี่
 ม.มหาสารคาม  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   - สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
   - สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
 6 ก.ค. 59  คลิกที่นี่
 ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต    
 โครงการเส้นทางสู่สากล ICASP Smart Choice  7 ก.ค. 59      คลิกที่นี่    
 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเรตากุ
ประเทศญี่ปุ่น
 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว
ประเทศจีน
 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
ประเทศจีน
 โครงการความร่วมมือระหว่างคณะการบริหาร
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต กับสถาบันการจัดการโรงแรม
นานาชาติ (IMT) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 ม.กาฬสินธุ์        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  15 ก.ค. 59        คลิกที่นี่      
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
   - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
   - สาขาวิศวกรรมโยธา
 15 ก.ค. 59
 คลิกที่นี่


ติดตามข่าว Admission 59 ทั้งหมด คลิกเลย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมรับตรงหลัง admission 59 อัปเดตล่าสุด 16 มิถุนายน 2559 เวลา 15:44:07 12,222 อ่าน
TOP