x close

เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร รับตรง ปี 54

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2554

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2554 และเปิดรับสมัครประเภทโควตาพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน เพียงแต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ประเภทโควตาและจำนวนรับ 

           1. โควตาโรงเรียน หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี จำนวนรับเข้าศึกษา 620 คน

           2. โควตาจังหวัด หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี) จำนวนรับเข้าศึกษา 1,360 คน 

           3. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ และ/หรือได้รับรางวัลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาในทุกกลุ่มสาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา 100 คน 

           4. โควตานักกีฬา หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาในทุกกลุ่มสาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา 60 คน ทางด้านกีฬาชนิดต่างๆ 

           5. โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ในประเภทดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาฏศิลป์ และขับร้อง เข้าศึกษาในทุกกลุ่มสาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน 

           6. โควตาเด็กดีมีคุณธรรม หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ ที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับใบรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่/รางวัลจากหน่วยงานระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เข้าศึกษาในทุกกลุ่มสาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน 

           7. โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) หมายถึง การรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลนิธิสอวน. ที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) เข้าศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ โดยไม่จำกัดจำนวนรับ


วิธีการสมัคร

          นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประสงค์จะทำการสมัคร ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

          1. ให้บันทึกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2553 
          2. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องหลังจากสมัครแล้ว จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 

          3. การเลือกอันดับกลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ดังนี้

          - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เลือกได้ทุกกลุ่มสาขาวิชา โดยเลือกได้เพียง 2 อันดับ 
          - แผนการเรียนศิลป์คำนวณ เลือกได้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
          - แผนการเรียนศิลป์ภาษา เลือกได้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

          4. ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโควตาละ 150 บาท ที่โรงเรียนของตนเองตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2553 หรือ ส่งเป็น ธนาณัติ สั่งจ่ายปลายทาง "เคาน์เตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี" ชื่อผู้รับเงินเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" หรือส่งเป็น ตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่ายในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" (กรณีส่งโดยไม่ผ่านโรงเรียนให้ส่งเอกสารและธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินมาในซองเดียวกันทั้งหมด)

          ให้โรงเรียนดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 – 10 กันยายน 2553 ดังนี้  

          1) พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครที่เว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces โดยพิมพ์แยกตามแผนการเรียนของผู้สมัคร และตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนผู้สมัครในใบปพ.1 ให้ตรงกับใบสรุปรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรวบรวมใบ ปพ.1 ของผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัครประเภทโควตาพิเศษ เสนอผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามเพื่อรับรองสถานภาพผู้สมัครและประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ หากมีการยกเลิกการสมัครให้ใช้ปากกาแดงขีดทับชื่อผู้สมัครพร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้

          2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 1) และค่าธรรมเนียมการสมัคร มาทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

          ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
          111 ถนนมหาวิทยาลัย 
          ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง 
          จังหวัดนครราชสีมา 30000
 

          มหาวิทยาลัยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ อนึ่ง มหาวิทยาลัยให้โรงเรียนหักค่าธรรมเนียมการสมัครไว้รายละ 50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนพิจารณาใช้ประโยชน์จากเงินดังกล่าวเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับสมัครให้แก่มหาวิทยาลัย โดยให้เขียนลงในใบสำคัญรับเงิน และส่งมาพร้อมกับเอกสารทั้งหมดในข้อ 2)ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร รับตรง ปี 54 อัปเดตล่าสุด 11 กรกฎาคม 2553 เวลา 14:44:30 240 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP