สวทช. รับสมัคร ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowships)

วัตถุประสงค์ : 

           เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineeering ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

วันปิดรับสมัคร :

           ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2553

คุณสมบัติของผู้รับทุน : 

           1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy and Environment และ Design and Engineering จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี

           2. มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร

           3. สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี

           4. จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineering

ขอบข่ายงานวิจัยและคุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร :

1. ขอบข่ายงานวิจัย : ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-Aided Tecnology) ในเรื่อง

           - เทคโนโลยีทางด้านยานยนต์และการวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive)
           - คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องการออกแบบและการผลิต (CAD/CAE)

2. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering Research) ในเรื่อง

           - โลหะวิทยา (Metallurgy)
           - วิศวกรรมการหล่อ (Foundry Engineering)
           - ระบบอัตโนมัติและแมคคาโทรนิกส์ (Automation and Mechatronics)

3. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซรามิกส์ (Ceramics Technology Research) ในเรื่อง

           - การผลิตเซรามิกส์ (Ceramics Processing)
           - เซรามิกส์ประยุกต์ (Applied Ceramics)
           - การผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (Ceramics Design and Manufacturing )

4. ขอบข่ายงานวิจัย: การวิจัยเกี่ยวกับโพลิเมอร์ (Polymers Research) ในเรื่อง

           - พลาสติก (Plastics)
           - ฟิสิกส์โพลิเมอร์ (Polymer Physics)
           - เคมีโพลิเมอร์ (Polymer Chemistry)
           - ยาง (Rubbers)
           - สิ่งทอ (Textiles)

5. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Research) ในเรื่อง

           - วัสดุทางการแพทย์ (Biomaterials)
           - ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (Medical RP)
           - อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices)

6. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านวัสดุสำหรับพลังงาน (Meterials for Energy Research) ในเรื่อง

           - พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
           - วัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Materials and System)

7.ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ (Materials Reliability Research) ในเรื่อง

           - การการกัดกร่อนและการวิเคราะห์การประลัยและเสื่อมสภาพของวัสดุ (Corrosion and Failure Analysis and Materials Degradation)
           - วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว (Surface Science and Engineering)
           - การขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย (Near Net Shape Metal Manufacturing)
           - ชิ้นส่วนเซรามิกส์เพื่องานวิศวกรรม (Cerapart)

8. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Research) ในเรื่อง

           - การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)
           - -การพัฒนาผลิดภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product Development)
           - การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
           - วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย (Materials Technology for Hazardous Substance Free Product)
           - วัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม (Materials for Environment)

9. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ (Analytical and Testing Research) ในเรื่อง

           - การทดสอบทางชีวภาพสำหรับวัสดุทางการแพทย์ (Cell Culture)
           - การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ (Electrical Properties Measurement)
           - การทดสอบสมบัติทางกล (Mechanical Properties Testing)
           - จุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscopy / Image Analysis)
           - การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผง (Powder Characterization )
           - จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงและจุลวิเคราะห์ (Scanning Electron Microscopy / X-ray Microanalysis)
           - สเปกโตรสโกปิแบบสั่น (Vibrational Spectroscopy)
           - การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ (Thermal Analysis)
           - จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน (Transmission Electron Microscopy / X-ray Microscopy)
           - เอกซเรย์ดิฟแฟรกชันและเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ (XRD / XRF X-ray Techniques)
           - นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี (Nuclear Magnetic Resonance)
           - โครมาโตกราฟี (Chromatography)

จำนวนทุนสนับสนุน : 

           6 ทุน

ระยะเวลาในการสนับสนุนทุน :

           - สนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-2 ปี โดยผู้ที่ได้รับทุนสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2553

เงื่อนไขการให้ทุน :

           - ค่าตอบแทนสำหรับเป็นค่าครองชีพของนักวิจัย ตลอดระยะเวลาที่รับทุน
           - ค่าประกันสุขภาพ
           - กรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรทุนเป็นนักวิจัยจากต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะจัดสรรค่าเดินทางสำหรับผู้ได้รับทุนเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี

การประเมินผล :

           นักวิจัยหลังปริญญาเอกต้องส่งผลงานดังต่อไปนี้

           - ส่งผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor หรือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และ/หรือผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ
           - จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยทุก 6 เดือน

เอกสารที่นำส่ง :

           - ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร ที่ระบุถึงประสบการณ์ด้านการวิจัย เช่นผลงานวิจัย บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือการนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ถ้ามี)
           - สำเนาหลักฐานการศึกษาได้แก่ ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
           - บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
           - หนังสือรับรอง 3 ฉบับ

           - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ email : somnuk@mtec.co.th , seetalaj@mtec.co.th

           ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
           114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
           อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
           โทรศัพท์ 0 2564 6500 โทรสาร 0 2564 6501- 5


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สวทช. รับสมัคร ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 11:35:12 163 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP