สมัครขอทุน เอพีไอ ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2555

 
สมัครขอทุน เอพีไอ ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2555

          โครงการเอพีไอ โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธินิปปอนแห่งประเทศญี่ปุ่น และ สถาบันวิชาการในประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มีควาประสงค์ที่จะมอบทุนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในหมู่ปัญญาชนสาธารณะ เพื่อส่งผลให้มีความเติบโตของพื้นที่สาธารณะ อันจะเอื้อให้สามารถกำหนดแนวทางรับมือกับประเด็นปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนของภูมิภาค แบ่งประเภททุนออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน คือ ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส และ ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย 

          ผู้รับทุนทั้งสองประเภทจะต้องดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรับทุน โดยจะต้องใช้เวลาดำเนินโครงการในแต่ละประเทศ (ซึ่งไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอาศัย ณ ปัจจุบัน) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

          หมดเขตการรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เงื่อนไขและข้อตกลง

          ทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียแบ่งเป็น 2 ประเภทโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์สำคัญ คือ ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส และทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัครทุนทั้งสองประเภท

          - ผู้สมัครต้องถือสัญชาติหรือถือสถานะผู้พำนักอาศัยในประเทศใดประเทศหนึ่งภายในห้าประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) และต้องกำลังพำนักอยู่ในประเทศนั้นในระหว่างการสมัครขอรับทุน

          - ผู้สมัครต้องมาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งกำหนดไว้

          - ผู้สมัครต้องเสนอโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมตามวิชาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป และควรดำเนินการโครงการให้สำเร็จก่อนสิ้นระยะทุนในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

          - ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาในประเทศที่ตนเองจะเดินทางไปดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมตามวิชาชีพ และ 

          - ผู้สมัครต้องมีฐานการทำงานอยู่ในภูมิภาคหรือในประเทศสมาชิกในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต

          - ภายหลังได้รับเลือกจากโครงการ ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมงานปฐมนิเทศในเดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม พ.ศ. 2554 ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ อาจถูกพิจารณาเพิกถอนสิทธิในการรับทุน

กำหนดระยะเวลาการคัดเลือก

          เปิดรับสมัครระหว่าง 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

          สัมภาษณ์ผู้สมัครระหว่างกันยายน/ตุลาคม พ.ศ. 2553*

          ประกาศผลการคัดเลือกในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

          *ผู้สมัครที่ไม่สามารถมาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการคัดเลือก โดยจะไม่มีการนัดสัมภาษณ์ชดเชยอย่างเด็ดขาด


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

      
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สมัครขอทุน เอพีไอ ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2555 โพสต์เมื่อ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 16:44:19 122 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP