คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปากรคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

          คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มีรากฐานมาจากหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมของโรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมประติมากรรมเป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2486 เปิดสอนเพียง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม และสาขาวิชาประติมากรรม โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อำนวยการสอนและดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ต่อมาเปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ พ.ศ. 2509 เปิดสาขาวิชาภาพพิมพ์ พ.ศ. 2520 เปิดสาขาวิชาศิลปไทย และเปิดสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ พ.ศ. 2530

หลักสูตรการศึกษา

          อนุปริญญาศิลปบัณฑิต (อนุ.ศบ.) หลักสูตรการศึกษา 3 ปี
          ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรการศึกษา 5 ปี 
          ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หลักสูตรการศึกษา 2 ปี 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับอนุปริญญา

ระดับปริญญาบัณฑิต


          1. สาขาวิชาจิตรกรรม 
          2. สาขาวิชาประติมากรรม 
          3. สาขาวิชาภาพพิมพ์ 
          4. สาขาวิชาศิลปไทย 
          5. สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

          1. สาขาวิชาจิตรกรรม 
          2. สาขาวิชาประติมากรรม 
          3. สาขาวิชาภาพพิมพ์ 
          4. สาขาวิชาศิลปไทย

สีประจำคณะ

          สีเหลือง

สัญลักษณ์คณะ

          พระพิฆเณศวร์

การวิจัยและบริการทางวิชาการ

          คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปกรรมทั้งของอาจารย์ นักศึกษา และศิลปินที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเผยแพร่และเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนเสมอมา รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ตลอดจนคณาจารย์ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ให้ความร่วมมือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานศิลปกรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนงานบริการทางวิชาการอื่นๆ 

สถานที่ติดต่อ

          คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
          มหาวิทยาลัยศิลปากร
          31 ถนนหน้าพระลาน
          แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
          กรุงเทพฯ 10200

          โทร. 0-2225-8991 หรือ 0-2623-6115-22 ต่อ 1304-1306, 1312
          โทรสาร 0-2225-8991ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปากร โพสต์เมื่อ 3 กรกฎาคม 2553 เวลา 15:25:35 1,123 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP