x close

ม.บูรพา มอบทุนวิศวะช้างเผือก รวม 50 ทุน


ทุนวิศวะช้างเผือกบูรพา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 50 ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครขอรับทุนวิศวะช้างเผือก


          ตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2559

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนวิศวะช้างเผือก

          1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนภายในประเทศ

          2. มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)

          3. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้

          4. ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

          5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          6. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น

          7. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพามาก่อน

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุนวิศวะช้างเผือก


          ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่

             - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

             - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

             - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

             - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

             - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 038-10 2222 ต่อ 3321 หรือ www.eng.buu.ac.th

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.บูรพา มอบทุนวิศวะช้างเผือก รวม 50 ทุน โพสต์เมื่อ 9 มีนาคม 2559 เวลา 14:45:45 42,060 อ่าน
TOP