รับตรง ม.เอแบค 59


รับตรงเอแบค 59

          รับตรง 59 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศเปิดรับตรง แบบไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น ตั้งแต่วันนี้ - 18 มีนาคม 2559

          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการเปิดรับตรง 59 ม.เอแบค

 รายการ 
 วัน/เดือน/ปี 
 จำหน่ายใบสมัคร 
 ซื้อด้วยตนเอง  
  ตั้งแต่วันนี้ - 18 มีนาคม 2559 
 รับสมัคร
 สมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันนี้ - 18 มีนาคม 2559
 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ/สอบสัมภาษณ์/
ประกาศผลสอบ
 ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง
 ลงทะเบียนหลักสูตรแบบเข้มทุกคณะ  วันที่ 2-10 มีนาคม 2559
 ปฐมนิเทศหลักสูตรแบบเข้ม  วันที่ 19 มีนาคม 2559
 เรียนหลักสูตรแบบเข้ม  วันที่ 21 มีนาคม - 3 มิถุนายน 2559 
 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 
 วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559
 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559
 วันที่ 8 สิงหาคม 2559

หลักสูตรที่เปิดรับตรง 59 ม.เอแบค

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Martin de Tours School of Management and Economics
 
          - สาขาวิชาการตลาด : Marketing (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาการจัดการ : Management (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร : Finance and Banking(B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาการบัญชี : Accounting (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ : Business Information Systems (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ : Hospitality and Tourism Management (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : International Business Management (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : Real Estate (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม : Industrial Management (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาการประกันภัย : Insurance (B.B.A.)
 
          - สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์) : Management (B.B.A.-Commerce Concentration)
 
          - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ : Business Economics (B.Econ.)

          - Au-Wollongong Program (University of Wollongong, Australia)
 
คณะศิลปศาสตร์ ABAC School of Arts
 
          - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ : Business English (B.A.)
 
          - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ : Business French (B.A.)
 
          - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ : Business Chinese (B.A.)
 
          - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ : Business Japanese (B.A.)
 
          - สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า : Chinese for Economy and Trade (B.A.) Double Degree

คณะพยาบาลศาสตร์ ABAC School of Nursing Science (B.N.S.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vincent Mary School of Science and Technology
 
          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Computer Science (B.S.)
 
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology (B.S.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Vincent Mary School of Engineering
 
          - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : Electrical and Electronics Engineering (B. Eng.)
 
          - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : Computer Engineering (B. Eng.)
 
          - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ : Telecommunications and Electronics Engineering (B. Eng.)
 
          - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ : Mechatronics Engineering (B. Eng.)
 
          - สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี : Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Commercial Pilot License (CPL)
 
          - สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน : Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Aircraft Maintenance Engineering

คณะนิเทศศาสตร์ Albert Laurence School of  Communication Arts
 
          - สาขาวิชาการโฆษณา : Advertising (B. Com. Arts)
 
          - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ : Public Relation (B. Com. Arts)
 
          - สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ : New Media Communication (B. Com. Arts)
 
          - สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง : Performance Communication (B. Com. Arts)
 
          - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ : Visual Communication Design (B.F.A.)
 
          - สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ : Computer Generated Imagery (B.F.A)

คณะนิติศาสตร์ ABAC School of Law (LL.B.)

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ABAC School of Biotechnology

 
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร : Food Technology (B.S.)
 
          - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร : Agro-Industry (B.S.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Montfort del Rosario School of Architecture and Design
 
          - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ : Architecture (B. Arch.) 5 years
 
          - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน : Interior Architecture (B. Arch.) 5 years
 
          - สาขาวิชาออกแบบภายใน : Interior Design (B.F.A.) 4 years
 
          - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ : Product Design (B.F.A.) 4 years

คณะดนตรี ABAC School of Music
 
          - สาขาวิชาธุรกิจดนตรี : Music Business (B.A.)
 
          - สาขาวิชาการแสดงดนตรี : Music Performance (B.M)

กำหนดสอบรับตรง 59 ม.เอแบค

สอบวิชาเฉพาะ

รับตรงเอแบค 59

สอบสัมภาษณ์

รับตรงเอแบค 59


คลิกดู รายละเอียด รับตรงเอแบค 59 ที่นี่

อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง ม.เอแบค 59 โพสต์เมื่อ 7 มีนาคม 2559 เวลา 15:11:38 1,515 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP