สอบ ก.พ. 2559 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 59 วันที่ 2-22 มี.ค.


สอบ กพ 59

           สอบ ก.พ. 59 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 2559 วันที่ 2-22 มีนาคมนี้ ดูรายละเอียด สอบ ก.พ. 2559 วิธีการสมัครสอบ ก.พ. 2559 กันเลย

           สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 แล้ว ระหว่างวันที่ 2-22 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของการรับสมัครสอบ ก.พ. และขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. 59

           สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

               1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

               2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

               3. ระดับปริญญาตรี

               4. ระดับปริญญาโท


กำหนดการรับสมัครสอบ ก.พ. 59

สอบ กพ 59


ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 59

          - ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 2-22 มีนาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2559" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          - ตรวจสถานะการรับสมัครสอบ ก.พ. 59 หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2559" คลิกเลือก "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ"

          - ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2559" คลิกเลือก "ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


หลักสูตรและวิธีการสอบ ก.พ. 59

1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

           วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                - ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

                - ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ

           วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

                - ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

                - การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)


เกณฑ์คะแนนสอบ ก.พ. 59

           1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

           ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

           2. ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบครั้งเดียวกันนี้ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง โดยสำนัก ก.พ. จะประกาศการรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

           3. ให้ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP, TOEFL IELTS, CU TEP หรือ TU GET) และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

สอบ กพ 59


รายชื่อศูนย์สอบ/จำนวนที่นั่งสอบ ก.พ. 59

สอบ กพ 59

คลิกดูรายละเอียด ประกาศสอบ ก.พ. 2559 ได้ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


สอบ ก.พ. 2559 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 59 วันที่ 2-22 มี.ค. โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:17:19 8,088 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สอบ ก.พ. 2559 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 59 วันที่ 2-22 มี.ค. ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP