คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากในทุกสาขา ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตคณะฯเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นแห่งแรก หลักสูตรนี้จัดเป็นแม่แบบให้แก่การสอนวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ

          นอกจากนี้ คณะฯยังเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างทันตกรรมและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ใช้เวลาเรียน ๖ ปีจะช่วยเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ หลักสูตรระดับหลังปริญญาประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขาวิชา 

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านเครือข่ายที่จะเอื้อโอกาสในการศึกษาต่อของบัณฑิตทั้งหลายนั้น คณะฯได้จัดตั้งศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น ศูนย์นี้เป็นกำลังสำคัญให้แก่ทันตแพทยสภาในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ สถาบันทั้งของภาครัฐและเอกชนทั่วโลก จนสามารถจัดโปรแกรมวิชาการได้ปีละกว่า ๔๐ รายการ

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี 

          ๑. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาในการศึกษา ๖ ปี 

          หลักสูตรเน้นเนื้อหารายวิชาที่แบ่งเป็นแขนงย่อยหลายสาขา การเรียนการสอนใช้วิธีบรรยาย อภิปราย การทำงานในห้องปฏิบัติการ การฝึกในคลินิกโดยมีอาจารย์ดูแลและการทำงานค้นคว้า สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และวิชาพื้นฐานระดับปรีคลินิกใช้วิธีบรรยาย อภิปราย และการทำงานในห้องปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ 

          นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากศพและได้ทำงานในห้องปฏิบัติการในวิชากายวิภาคศาสตร์ วิชาทางทันตกรรมระดับคลินิกจะเริ่มด้วยการสอนใช้วิธีบรรยายหรือสัมมนา ต่อด้วยการทำงานในห้องปฏิบัติการโดยใช้หุ่นขากรรไกร แล้วจึงลงมือปฏิบัติการจริงในคลินิกโดยมีอาจารย์ดูแล ในวิชาทันตกรรมโรงพยาบาลและทันตกรรมชุมชน นักศึกษาจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มีการเรียนเป็นกลุ่ม มีระบบการค้นหาข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ และใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปของ e-Learning CD-Rom Multimedia 

          ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ใช้เวลาในการศึกษา ๑ ปี

          ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ใช้เวลาในการศึกษา ๒ ปี และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม ใช้เวลาในการศึกษา ๒ ปี

หลักสูตรหลังปริญญา 

หลักสูตรปกติ

          • ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 9 วิชาเอก 
          • ป.โท สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
          • ป.โท สาขาวิชาปริทันตวิทยา 
          • ป.โท สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 
          • ป.โท สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรนานาชาติ

          • ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 
          • ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม 
          • ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิชาการฟื้นฟูสภาพช่องปาก
          • ป.โท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 วิชาเอก   
          • ป.โท สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
          • ป.โท สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
          • ป.โท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
          • ป.เอก สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
          • ป.เอก สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เมื่อ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 12:17:04 694 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP