คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

         
คณะมัณฑนศิลป์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ด้วยความริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษาในเรื่องของศิลปะและการออกแบบทุกลักษณะวิชาชีพ ทั้งในเรื่องของทฤษฎีและการปฏิบัติ เรียกว่าสาขาวิชามัณฑนศิลป์

          ปัจจุบัน คณะมัณฑนศิลป์จัดการเรียนการสอนสาขาศิลปะและการออกแบบ โดยผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างงานออกแบบ ในสาขาวิชาต่างๆ

หลักสูตรการศึกษา

ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรการศึกษา 4 ปี
          1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
          2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
          3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
          4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
          5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
          6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรการศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
          1. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
          2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หลักสูตรการศึกษา 2 ปี  
          1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
          2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
          3. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
          4. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

สีประจำคณะ

         สีแสด

การรับสมัครระดับปริญญาบัณฑิต
Under Graduate Programs


          
เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ และ ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านศิลปะและการออกแบบ คณะฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีวิชา เฉพาะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษาไม่สามารถ ดำเนินการจัดสอบ วิชาเฉพาะ ให้แก่ นักเรียนผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ตามต้องการได้ ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงเห็นสมควรให้มีการสอบ รับตรง โดยกำหนด หลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวง ศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอก โรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยการ ดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา

          3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค สำคัญ ที่จะเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา

          4. ต้องไม่มีความผิดปกติต่างๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดเลือกฯ เห็นว่าจะ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ เช่น ตาบอดสีทั้งสองข้าง หูหนวก ทั้งสองข้าง มีความพิการของมือ แขน หรือขา ทั้งสองข้าง

          5. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย หากปรากฎในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูก ตัดสิทธิ์ การสอบคัดเลือก หรือถอน สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่า ได้รับการส่ง รายชื่อ เข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ แล้วก็ตาม

กำหนดการรับสมัคร 

          เดือน สิงหาคม  รับสมัครสอบคัดเลือก 
          เดือน กันยายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบทาง Internet 
          เดือน ตุลาคม สอบข้อเขียน 
          เดือน พฤศจิกายน  ประกาศผลการสอบข้อเขียน 
          เดือน ธันวาคม  สอบสัมภาษณ์

         * อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ได้ตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

        
1. ให้ผู้สมัครเข้าสู่เวปไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th/ ทำการสมัครสอบ กับโปรแกรมการรับสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดย ผู้สมัครต้องปฎิบัติดังนี้ คือ

         1.1 ผู้สมัครต้องสมัครสอบวิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด้วย 

         วิชา 01 ภาษาและสังคม 
         วิชา 02 วิทย์และคณิต 
         วิชา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 

         1.2 ให้ผู้สมัครเลือกสมัครสอบวิชาออกแบบของสาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครประสงค์จะสมัครคัดเลือกรับตรงในรหัสวิชา 61 - 67 ตาม จำนวนวิชาที่ประสงค์ จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และให้จัดลำดับสาขา วิชาที่ประสงค์สมัครคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามความต้องการ เข้า ศึกษาได้สูงสุด 7 ลำดับ ประกอบด้วย

         วิชา 61 ออกแบบภายใน 
         วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์ 
         วิชา 63 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
         วิชา 64 ประยุกตศิลปศึกษา 
         วิชา 65 เครื่องเคลือบดินเผา 
         วิชา 66 ออกแบบเครื่องประดับ 
         วิชา 67 ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

         1.3 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยัน การสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัครบนกระดาษขาว ขนาด A 4 ทั้งนี้ เมื่อการ สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้ง ด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมา ทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด

         1.4 โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชีธนาคาร ที่กำหนด

         1.5 ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วย ตนเอง เอกสาร ที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร และไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง การสมัคร ต้องเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครตามข้อ 1.1 ใหม่ และ คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบที่จัดส่งมาแล้ว

         1.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ได้ทาง เว็บไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th/ หลังจากส่งหลักฐานการสมัคร แล้ว 7 วัน 

         2.หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

         2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความในโปรแกรมการรับสมัครสมบูรณ์ ครบถ้วนแล้ว โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ บนกระดาษขาว ขนาด A 4 ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย

         2.2 หลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบ (ฉบับที่ได้รับจาก ธนาคาร) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครและวิชาที่สมัครสอบลงในหลักฐานการ โอนเงิน โดยให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง

         2.3 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1:4) หรือใบรับรองผล การศึกษา (ฉบับจริง)

         2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง)

         3. การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครกับ โปรแกรมการรับสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ โดย

         3.1 ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยสอบรับตรง สำนักงาน เลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ 10200

         3.2 ส่งด้วยตนเอง ได้ที่ 

         สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 2 
         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพ ฯ 

        
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-5874ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์เมื่อ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 11:14:20 2,828 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP