ทุนอุดมศึกษารัฐบาลคูเวต

 ทุนอุดมศึกษารัฐบาลคูเวต ปีการศึกษา 2010/2011 

           กระทรวงศึกษาธิการขั้นอุดมศึกษาของคูเวตจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2010/2011 จำนวน 2 ทุน ในสาขาอิสลามศึกษา (Shari’a) ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ โดยกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกในชั้นต้น และส่งรายชื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

           1.เงื่อนไขผู้สมัคร

           1.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างสมัครรับทุน
           1.2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี) แล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2553
           1.3 มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 3.00 สำหรับสายศิลปะ และสำหรับสายวิทย์
           1.4 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน

           2. เอกสารการสมัคร

           2.1 ใบสมัครขอรับทุนให้ระบุคณะที่ต้องการเพียง 1 สาขา
           2.2 สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
           2.3 ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
           2.4 สำเนาสูจิบัตรพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
           2.5 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
           2.6 ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
           2.7 ใบรับรองความประพฤติพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
           2.8 รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 10 รูป

           หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 115 

ขอขอบคุณขอบคุณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
อ้างอิงจาก กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนอุดมศึกษารัฐบาลคูเวต โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 17:28:59 182 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP