ธรรมศาสตร์ อุดหนุน ทุนวิทยานิพนธ์


ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ (กระทรวงศึกษาธิการ)

          
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร ประจำปีการศึกษา 2552สำหรับทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และคณะอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

           เป็นทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 20,000 บาท แบ่งเป็น

          - ทุนวิทยานิพนธ์ทางด้านรัฐศาสตร์ จำนวน 3 ทุน
          - ทุนวิทยานิพนธ์ประเภททั่วไป (สาขาอื่นๆ) จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน

          1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษา แผนทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)
          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมขณะที่ขอรับทุนไม่ต่ำกว่า 3.25
          3. ต้องมีแผน หรือ การเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานสู่สาธารณชน (หลังจากที่นักศึกษาได้รับทุนแล้ว จะต้องดาเนินการ ส่งรายงานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ให้ฝ่ายวิจัยทราบด้วย)
          4.ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์จาก โครงการบัณฑิตศึกษาของคณะ หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นมาก่อน (ยกเว้น ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ 5,000 บาท ที่ดำเนินการโดยฝ่ายวิจัย มธ.)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้การสนับสนุน

          1.การเสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ/หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด
          2.คณะ/หน่วยงาน กลั่นกรองและจัดเรียงลาดับความสำคัญก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
          3. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการจัดทาวิทยานิพนธ์ อาจมีการสัมภาษณ์ ผู้เสนอขอรับทุน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

          1.ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนได้ที่คณะ/หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th/ และ http://www.tu.ac.th/ จัดทำเอกสาร จำนวน 12 ชุด ตามรายการดังนี้

          1) แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร
          2) สำเนาบัตรนักศึกษา
          3) สำเนาใบรับรองคะแนน (Transcript)
          4) สำเนาหรือร่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
          5) หลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานสู่สาธารณชน (ถ้ามี)

          2. คณะ/หน่วยงาน กลั่นกรองเบื้องต้น และจัดเรียงลำดับความสาคัญ ลงในแบบจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

          3.จัดส่งเอกสารการขอรับทุนพร้อมทั้งแบบจัดเรียงลำดับความสาคัญ ส่งมาที่ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1818-9 โทรสาร 0-2564-3937 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

          สอบถามเพิ่มเติมที่ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1818-9 โทรสาร 0-2564-3937


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธรรมศาสตร์ อุดหนุน ทุนวิทยานิพนธ์ โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 12:38:22 139 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP