สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครปริญญาโทและเอก


สถาบันวิทยสิริเมธี

          สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2559

          กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิจัยอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทย กลุ่ม ปตท. จึงจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก สถาบันวิทยสิริเมธี มีแนวคิดที่แตกต่างและสร้างสรรค์ ในการจัดการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพที่โดดเด่น เพื่อก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในอนาคต

          สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีกำหนดเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม 2559

กำหนดการรับสมัคร

สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครปริญญาโทและเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (หรือเทียบเท่า) ในสาขาวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และอื่น ๆ) วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมไฟฟ้า เคมีเทคนิค หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการสมัคร

          1. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae)

          2. ใบรายงานผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (Official Transcripts)

          3. จดหมายแนะนำตัว และแผนการศึกษา (Statement of Purpose)

          4. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานหรือสถาบันต้นสังกัด (Letters of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ

          5. คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งจากการสอบ TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP

          6. ผลงานทางวิชาการ (Publications, awards & honors)

          7. เอกสารประกอบอื่น ๆ

หมายเหตุ : อาจมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสถาบัน

สิทธิประโยชน์

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาแบบไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

          1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร

              - ค่าธรรมเนียมการศึกษา (300,000 บาทต่อปีการศึกษา)

              - ค่าใช้จ่ายรายเดือน (15,000 หรือ 20,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา)

          2. ทุนสนับสนุนในการทำวิจัย

              - ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (150,000 บาทต่อปี)

              - ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานวิจัย (ตั้งแต่ 50,000 ถึง 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา)

              - ค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสือ และเครื่องเขียน (30,000 บาท)

              - ค่าสนับสนุนการทำวิจัยในต่างประเทศ (สูงสุด 1,000,000 บาท เฉพาะนิสิตปริญญาเอกเท่านั้น)

          3. สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่อันสวยงามของสถาบันฯ

              - สิทธิในการพักอาศัยในหอพักของสถาบันฯ และการเดินทางจากสถาบันฯ ไปยังกรุงเทพฯ หรือสถานที่อื่น ๆ
              - สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรมของนิสิต

              - มีสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์

          4. เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยที่เพียบพร้อมสำหรับการทำวิจัย

          5. ทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยที่เป็นเลิศทางการวิจัย

          6. โอกาสในการร่วมงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยชั้นนำ

หมายเหตุ : รายละเอียดทุนการศึกษาเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด

วิธีการสมัคร

          ผู้ที่สนใจสมัครเรียนต่อที่สถาบันวิทยสิริเมธี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.vistec.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

          หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณธศิกาญจน์  โพธิ์พรมศรี อีเมล์ thasikan.p@vistec.ac.th หรือที่ www.vistec.ac.th โทร +(66) 33-014-116

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สถาบันวิทยสิริเมธี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครปริญญาโทและเอก โพสต์เมื่อ 6 มกราคม 2559 เวลา 21:50:30 1,980 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP