ศิลปากร จัดอบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 1 ปี 53

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลารับสมัครผู้สนใจอบรม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 ปี 2553 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553

         
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 ปี 2553 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ รวมทั้ง มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป

กำหนดการรับสมัคร

1. ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

          1.1 สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและหลักฐานถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
          1.2 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
          1.3 สมัครทางโทรสารโดยส่งใบสมัครและหลักฐาน ทางโทรสารหมายเลข 034 - 255796

          หมายเหตุ
          ข้อ 1.2 สมัครด้วยตนเอง และ 1.3 ส่งโทรสาร เปิดรับในวันและเวลาราชการ สามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.educ.su.ac.th/ และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 034 – 258813, 087 - 6690431

2. เอกสารในการสมัครเข้าอบรม (ต้องส่งครบทุกรายการ)

         
2.1 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสำเนาทะเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
          2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด
          2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
          2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

          จำนวน 35,000 บาท (รวมค่าสมัครสอบคัดเลือก เอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะและค่าที่พักในการเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (ต่างจังหวัด) ค่าอาหารว่างค่าอาหารกลางวันทุกมื้อ ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการอบรม (ต่างจังหวัด)

การชำระค่าลงทะเบียน

          ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 (วันแรกของการอบรม) จำนวน 35,000 บาท โดยสามารถชำระได้ ดังนี้

          - ธนาณัติ สั่งจ่าย ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์สนามจันทร์ ในนาม นางนิศานาท แพถนอม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม หรือ
          - โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 352-2-24393-4 ชื่อบัญชี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนวิจัย) และแจ้งการโอนเงิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 034 -258813, 087-6690431 หรือ
          - ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่งานคลังฯ สำนักงานเลขานุการฯ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 การสอบคัดเลือกและประกาศผล

          1. กำหนดการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศึกษา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
          2. ผู้สมัครสอบเข้ารับการอบรม ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายมาเป็นหลักฐานในการสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ
          3. ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 โดยประกาศผล ณ สถานที่สอบ และ
ทางเว็บไซต์ http://www.educ.su.ac.th/ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศิลปากร จัดอบรมมัคคุเทศก์ ต่างประเทศ รุ่น 1 ปี 53 โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 15:01:16 165 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP