x close

โครงการ AFS รัสเซีย ตุลาคม 53

 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น  (VSclNH10) ณ ประเทศรัสเซีย  เดือนตุลาคม 2553

          มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) มีอุดมการณ์ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติด้วยการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยจัดประสบการณ์ตรงด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในประเทศอุปถัมภ์  ในปีนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย ได้ร่วมมือกันจัดโครงการเยาวชนเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นขึ้น เพื่อให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศมากยิ่งขึ้น

ลักษณะของโครงการ

          1. เป็นโครงการระยะสั้น 3 สัปดาห์ 
          2. ผู้เข้าร่วมโครงการพำนักและร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวรัสเซีย
          3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน และศูนย์เยาวชนต่างๆ
          4. ผู้เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย
          5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสทัศนศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ใน 4 เมือง คือ Moscow Kazan Yadrin และ Cheboksary
          6. มีอาสาสมัครชาวรัสเซียพูดภาษาอังกฤษ เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

          2 – 26 ตุลาคม 2553

ค่าใช้จ่าย

          98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาท) เป็นค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม 
          - ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเดินทางไป-กลับ 
          - ค่าภาษีสนามบิน
          - ค่าจัดประชุมปฐมนิเทศ จัดประชุมก่อนออกเดินทาง และประชุมประเมินผลหลังเดินทางกลับ
          - ค่าเดินทางภายในประเทศอุปถัมภ์ และค่าดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการของประเทศอุปถัมภ์
          - ค่าประกันอุบัติเหตุ
          ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเดินทางซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการเอง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

          1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  
          2. มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานพอสมควร สามารถสนทนาโต้ตอบได้
          3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
          4. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในประเทศอุปถัมภ์
          5. มีความรู้และความสามารถในด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

การรับสมัคร 

          1. ผู้สนใจส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จาก http://www.afsthailand.org/) มายังที่อยู่ด้านล่าง หรือโทรสาร  02 980 1090 หรือที่ thandoffice.t@afs.org ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553

          แผนกพัฒนาโครงการ  
          สำนักงานมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย
          เลขที่ 68/156 ม.ประชานิเวศน์ 4
          ซอยประชาชื่นนนทบุรี 9 ถนนประชาชื่น
          อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
          (สมัคร EXCHANGE PROGRAM RUS)


รายละเอียดเพิ่มเติม 

          กรุณาติดต่อ แผนกพัฒนาโครงการ              
          โทร  (02) 574-6197-9 / 980-1002-6  ต่อ 709-710  โทรสาร (02) 980-1090 
          วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00–17.00 น.

       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เอเอฟเอส ประเทศไทย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการ AFS รัสเซีย ตุลาคม 53 อัปเดตล่าสุด 15 มิถุนายน 2553 เวลา 16:16:51 243 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP