x close

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS Short Program
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก
(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths / JENESYS Short Program) ประจำปี พ.ศ. 2553


ลักษณะโครงการ

          1. เป็นโครงการระยะสั้น ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2553 
          2. ทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ ตามที่เอเอฟเอสประเทศญี่ปุ่นกำหนด 
          3. เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
          4. พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ 
          5. เมื่อกลับถึงประเทศไทย เขียนรายงานประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการเสนอต่อสำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

          เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2553

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

          1. สัญชาติไทย
          2. ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างสมัครสอบ และระหว่างเข้าร่วมโครงการ
          3. เกิดระหว่าง 15 ธันวาคม 2535 – 30 พฤศจิกายน 2538
          4. เป็นนักเรียนที่เรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปและผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00
          5. มีความประพฤติดี มีวุฒิภาวะและมีบุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็นตัวแทนประเทศ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
          6. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
          7. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนใดๆ ในประเทศญี่ปุ่น
          8. ไม่เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปยังประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2554 – 2555
          9. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
          10. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอาหาร ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ทางโครงการกำหนด
          11. ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการ
          12. เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
          13. เป็นผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุน

วิธีการสมัครและสอบคัดเลือก

          1. สำนักงานมูลนิธิแจ้งประชาสัมพันธ์ทางจดหมายไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เขตพื้นที่การศึกษา เอเอฟเอสเขตทุกเขต และทางเว็บไซท์  http://www.afsthailand.org/

         
2. นักเรียนที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้จากเอเอฟเอสเขต/จังหวัดที่โรงเรียนของนักเรียนสังกัดอยู่ หรือdownload ใบสมัครจากเว็บไซท์  http://www.afsthailand.org/ 

          3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร
          3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)
          3.2 สำเนาระเบียนสะสม หรือสำเนาสมุดพก ที่แสดงผลการเรียนตามที่ระบุในใบสมัคร (รับรองสำเนา) มายัง ทางไปรษณีย์ด่วน (EMS) ถึงสำนักงานมูลนิธิ ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 โดยถือวันที่สำนักงานมูลนิธิลงลายมือชื่อรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร (Fax) หรือทาง Email

          4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าสอบจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเวลา 07.00 – 07.30 สอบเวลา  08.00 – 10.00 น.

          ผู้เข้าสอบจากโรงเรียนในเขตภาคกลาง    ลงทะเบียนเวลา 09.00 – 09.45 สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.
          ผู้เข้าสอบจากโรงเรียนในเขตอื่นๆ     ลงทะเบียนเวลา 11.00 – 11.45 สอบเวลา 13.00 – 15.00 น.

          5. ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 ทางเว็บไซต์
 http://www.afsthailand.org/ เท่านั้น

          6. ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนสารวิทยา ถนนพหลโยธิน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

          7. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำหนังสือรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ (สามารถ download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์) หากไม่นำเอกสารมายื่นตามที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
ดูรายละเอียดกำหนดการสอบและอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์  http://www.afsthailand.org/

         
8. ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ทางเว็บไซต์  http://www.afsthailand.org/ เวลา 16.30 น.

          9. ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการคัดเลือกส่งใบสมัครนานาชาติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายบริการการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553


ขอขอขบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เอเอฟเอส ประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS Short Program อัปเดตล่าสุด 15 มิถุนายน 2553 เวลา 15:01:52 499 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP