สกอ.จับมือมหาวิทยาลัยออสเตรีย มอบ 21 ทุน เน้นวิจัย ป.เอก

สกอ.จับมือมหาวิทยาลัยออสเตรีย มอบ 21 ทุน เน้นวิจัย/ ป.เอก (กระทรวงศึกษาธิการ)

          
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับยุโรป โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประเทศหนึ่งที่เดินหน้าเป็นรูปธรรม คือ สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งดำเนินการผ่านการมอบทุนการศึกษา ทั้งทุนแลกเปลี่ยน ทุนวิจัย โดยล่าสุดประกาศมอบ 21 ทุน รับสมัครถึง 16 กรกฎาคม 53

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐออสเตรีย และได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัย และทุนฝึกอบรม เป็นประจำทุกปี นั้น สกอ. จึงใคร่ขอแจ้งทุน ASEA-UNINET และทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรีย ดังนี้

          1. ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staffs Exchange, One Month Scholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network:ASEA-UNINET) จำนวน 12 ทุน (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET 18 สถาบัน)

          2. ทุนปริญญาเอก (Ph.D.Scholarship)สำหรับอาจารย์/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 2 ทุน

          3. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) สำหรับอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 5 ทุน

          4. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Program) จำนวน 2 ทุน

          โดยขอให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัคร หนังสือตอบรับจากสถาบันเจ้าภาพในออสเตรีย และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งมายัง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพน 10400

          ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

         
(กำหนดต้องเดินทางไปทำวิจัยในมหาวิทยาของออสเตรีย ภายในเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2554)

คุณสมบัติ

          1. เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน ทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการเสนอชื่อให้สมัครรับทุน

          2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และหากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร

          3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร

          4. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี

          5. ต้องมีประสบการณ์ และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร(หากมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ใน International journal จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

          6. ผู้สมัครที่ไม่เคยรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัย ไทย-ออสเตรีย ในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก และผู้เคยได้รับทุนในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาในลำดับรองลงไป

          7. ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนได้ในปีเดียวกัน

หลักฐานการสมัคร

          1. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 1 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

          2. สำเนาใบรับรองการศึกษา (transcript)ระดับอุดมศึกษาในระดับสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา(ภาษาอังกฤษ)

          3. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยของออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ และต้องมี host advisor ในสาขาที่ตรงกับสาขาที่จะไปศึกษาหรือทำวิจัย

          4. หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้เรียงลำดับเอกสารจาก 1-4 จำนวนทั้งหมด 10 ชุดรวมต้นฉบับ(ถ่ายเอกสารได้)

          สนใจสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2610-5395-6 หรือ 0-2354-5614-5 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.inter.mau.go.th/ หัวข้อ Announcement
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สกอ.จับมือมหาวิทยาลัยออสเตรีย มอบ 21 ทุน เน้นวิจัย ป.เอก โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 10:37:49 267 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP