รับตรง มศว 59 เปิดรับสมัครสอบตรง 12 โครงการ


รับตรง มศว 59


          รับตรง มศว 59 ข่าวรับตรง ล่าสุด มศว เปิดรับสมัครสอบตรง 12 โครงการ ดูรายละเอียด การสมัครสอบตรง มศว 59 ที่นี่

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการ 12 โครงการ ประจําปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการสมัครสอบตรง มศว 59

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 สถานที่ 
 13 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558  รับสมัคร  http://admission.swu.ac.th 
 24 ธันวาคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
 http://admission.swu.ac.th
 16 มกราคม 2559  สอบข้อเขียน  มศว ประสานมิตร
 29 มกราคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  http://admission.swu.ac.th
 13 กุมภาพันธ์ 2559  สอบสัมภาษณ์  มศว ประสานมิตร
 26 กุมภาพันธ์ 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  http://admission.swu.ac.th
 1-4 มีนาคม 2559  รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  http://istart.swu.ac.th

โครงการที่เปิดสอบตรง มศว 59

โครงการผู้มีทักษะพิเศษ คลิกที่นี่ 

          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน 326 คน
          - คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 23 คน

โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนในเครือข่าย คลิกที่นี่ 

          - คณะทันตแพทยศาสตร์ รับจำนวน 2 คน
          - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับจำนวน 13 คน
          - คณะพลศึกษา รับจำนวน 14 คน
          - คณะเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 2 คน
          - คณะมนุษยศาสตร์ รับจำนวน 2 คน
          - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รับจำนวน 10 คน
          - คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 13 คน
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 37 คน
          - คณะสหเวชศาสตร์ รับจำนวน 3 คน
          - คณะสังคมศาสตร์ รับจำนวน 7 คน
          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับจำนวน 16 คน
          - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รับจำนวน 2 คน
          - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รับจำนวน 20 คน
          - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รับจำนวน 5 คน

โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คลิกที่นี่ 

          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน 14 คน
          - คณะทันตแพทยศาสตร์ รับจำนวน 1 คน
          - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับจำนวน 13 คน
          - คณะพลศึกษา รับจำนวน 19 คน
          - คณะเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 3 คน
          - คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 21 คน
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 83 คน
          - คณะสหเวชศาสตร์ รับจำนวน 3 คน
          - คณะสังคมศาสตร์ รับจำนวน 12 คน
          - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รับจำนวน 2 คน
          - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รับจำนวน 5 คน

โครงการความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่ 

          - คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 16 คน
          - คณะพลศึกษา รับจำนวน 10 คน

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ 

          - คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 66 คน

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ 

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 10 คน

โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คลิกที่นี่ 

          - คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 4 คน

โครงการผู้พิการ คลิกที่นี่

          - คณะมนุษยศาสตร์ รับจำนวน 2 คน
          - คณะสังคมศาสตร์ รับจำนวน 2 คน
          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับจำนวน 7 คน

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย คลิกที่นี่

          - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รับจำนวน 60 คน

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล คลิกที่นี่

          - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับจำนวน 5 คน
          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับจำนวน  9 คน
          - คณะมนุษยศาสตร์ รับจำนวน 30 คน
          - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รับจำนวน 30 คน

โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิกที่นี่ 

          - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับจำนวน 13 คน
          - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รับจำนวน 3 คน
          - คณะมนุษยศาสตร์ รับจำนวน 12 คน
          - คณะสังคมศาสตร์ รับจำนวน 2 คน
          - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รับจำนวน 40 คน

โครงการนักกีฬา คลิกที่นี่

          - คณะพลศึกษา รับจำนวน 50 คน
          - คณะมนุษยศาสตร์ รับจำนวน 2 คน
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน 5 คน
          - คณะสหเวชศาสตร์ รับจำนวน 1 คน
          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับจำนวน 7 คน
          - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รับจำนวน 1 คน

 
 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, SWU ADMISSIONS

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง มศว 59 เปิดรับสมัครสอบตรง 12 โครงการ โพสต์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:38:01 1,126 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP