รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. นี้


รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

          รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร รับตรงเกษตร 59 ทั้ง 4 วิทยาเขต ดูรายละเอียด รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมเกณฑ์คัดเลือก รับตรง 59 ได้ที่นี่

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร รวมทั้งสิ้น 5,572 คน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

กำหนดการรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 17 พฤศจิกายน 2558 - 17 มกราคม 2559
 เปิดรับสมัครรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านทาง
www.admission.ku.ac.th
 17 พฤศจิกายน 2558 - 18 มกราคม 2559  ชำระเงินค่าสมัครสอบรับตรง 59
 1 มีนาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
www.admission.ku.ac.th
 10-11 มีนาคม 2559  สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
 16 มีนาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
www.admission.ku.ac.th
 17-20 มีนาคม 2559  ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านรอบที่ 1)
 23 มีนาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
www.admission.ku.ac.th
 31 มีนาคม 2559  สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
 1-3 เมษายน 2559  ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านรอบที่ 2) 
 8 เมษายน 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รวมทั้งหมด)
www.admission.ku.ac.th
 26-29 เมษายน 2559  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
www.cuas.or.th


คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

ที่  คณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต  จำนวนรับ 
 วิทยาเขตบางเขน 
 1  คณะเกษตร 
 205
 2  คณะประมง  140
 3  คณะวนศาสตร์  40
 4  คณะวิทยาศาสตร์  450
 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  885
 6  คณะศึกษาศาสตร์  20
 7  คณะเศรษฐศาสตร์  210
 8  คณะสังคมศาสตร์  56
 9  คณะสัตวแพทยศาสตร์  30
 10  คณะอุตสาหกรรมศาสตร์  365
 11  คณะมนุษยศาสตร์  250
 12  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60
 13  คณะบริหารธุรกิจ 290
 14  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
60
 15  คณะสิ่งแวดล้อม 30
   รวม  3,091
 วิทยาเขตกำแพงแสน 
 1  คณะเกษตร กำแพงแสน  85
 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  
 122
 3  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์  
 45
 4  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  245
 5  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  30
   รวม  527
 วิทยาเขตศรีราชา 
 1  คณะวิทยาการจัดการ  630
 2  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 254
 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  60
 4  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  40
 5  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  60
   รวม  1,044
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 200
 2  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  330
 3  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  330
 4  คณะสาธาณสุขศาสตร์
50
   รวม  910
   รวมทั้งสิ้น  5,572

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

            - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

            - กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และแผนการเรียนในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

            - เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ได้แก่

                  - ผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา

                  - ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

                  - การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชา เป็นผู้กำหนด

                  - การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชา เป็นผู้กำหนด
 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 11:45:45 5,270 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP