รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. นี้


รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

          รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร รับตรงเกษตร 59 ทั้ง 4 วิทยาเขต ดูรายละเอียด รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมเกณฑ์คัดเลือก รับตรง 59 ได้ที่นี่

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร รวมทั้งสิ้น 5,572 คน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

กำหนดการรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 17 พฤศจิกายน 2558 - 17 มกราคม 2559
 เปิดรับสมัครรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านทาง
www.admission.ku.ac.th
 17 พฤศจิกายน 2558 - 18 มกราคม 2559  ชำระเงินค่าสมัครสอบรับตรง 59
 1 มีนาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
www.admission.ku.ac.th
 10-11 มีนาคม 2559  สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
 16 มีนาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
www.admission.ku.ac.th
 17-20 มีนาคม 2559  ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านรอบที่ 1)
 23 มีนาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
www.admission.ku.ac.th
 31 มีนาคม 2559  สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
 1-3 เมษายน 2559  ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านรอบที่ 2) 
 8 เมษายน 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รวมทั้งหมด)
www.admission.ku.ac.th
 26-29 เมษายน 2559  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
www.cuas.or.th


คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

ที่  คณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต  จำนวนรับ 
 วิทยาเขตบางเขน 
 1  คณะเกษตร 
 205
 2  คณะประมง  140
 3  คณะวนศาสตร์  40
 4  คณะวิทยาศาสตร์  450
 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  885
 6  คณะศึกษาศาสตร์  20
 7  คณะเศรษฐศาสตร์  210
 8  คณะสังคมศาสตร์  56
 9  คณะสัตวแพทยศาสตร์  30
 10  คณะอุตสาหกรรมศาสตร์  365
 11  คณะมนุษยศาสตร์  250
 12  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60
 13  คณะบริหารธุรกิจ 290
 14  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
60
 15  คณะสิ่งแวดล้อม 30
   รวม  3,091
 วิทยาเขตกำแพงแสน 
 1  คณะเกษตร กำแพงแสน  85
 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  
 122
 3  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์  
 45
 4  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  245
 5  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  30
   รวม  527
 วิทยาเขตศรีราชา 
 1  คณะวิทยาการจัดการ  630
 2  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 254
 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  60
 4  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  40
 5  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  60
   รวม  1,044
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 200
 2  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  330
 3  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  330
 4  คณะสาธาณสุขศาสตร์
50
   รวม  910
   รวมทั้งสิ้น  5,572

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

            - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

            - กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และแผนการเรียนในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

            - เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ได้แก่

                  - ผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา

                  - ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

                  - การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชา เป็นผู้กำหนด

                  - การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชา เป็นผู้กำหนดคลิกดู ตารางเกณฑ์การพิจารณาการรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ ได้ที่นี่ 

คลิกดู ระเบียบการรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ ได้ที่นี่

 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 11:45:45 5,233 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP