x close

ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท รัสเซียก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท รัสเซีย

           สำนักงาน ก.พ. กำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 5 ทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  11 มิถุนายน 2553

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

           1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย

           2. เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวง กรม  หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ตามมาตรา 18 (ก) ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547) หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่สอนหรือตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

           3. มีคำรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดว่าเป็นผู้ที่ ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่ เกี ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา

ทุนศึกษาระดับปริญญาโท

           เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการเรียนเฉลี ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 (ในระบบการวัดผลที่ คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ70 หรือเทียบได้ไม่ตำ  กว่านี้  และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

หลักฐานการสมัคร

          
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1×1.5 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

           2. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

           3. หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกฯจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5

           4. หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดว่าเป็นผู้ที่ ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่ เกี ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา

           5. สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามmuj กำหนด

           6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ชุด

           สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อ กำกับไว้ด้วย โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โดยวงเล็บที่ มุมซองว่า "ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธ์รัฐรัสเซีย" ภายในวันที่ 16  มิถุนายน 2553

การสมัคร

          
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงทาง http://scholarship.ocsc.go.th/

การเพิกถอนการให้ทุน

          
- ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
           - ไม่มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกฯ จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด
           - ไม่มีคำรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา
           - หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
           - เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
           - ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เกิน 1 ปี
           - หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษา เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว
           - ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554

           รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ TOEFL ดูได้ที่ http://www.toefl.org/ ,รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ IELTS ดูได้ที่ http://www.ielts.org/ หรือ http://www.britishcouncil.org/th/thailand  หรือ http://www.thailand.idp.com/
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท รัสเซีย อัปเดตล่าสุด 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:20:52 249 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP