มก. รับสมัคร ป.ตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร (พิเศษ)
โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

         
โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จะทำการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ในช่วงวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2553  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ

         
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 และระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ
          2) ผู้สมัครต้องสำเร็จชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ
          3) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
          4) ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85), ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT รหัสวิชา 71) อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
          5) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้

          รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษา
          รหัสวิชา 03 วิชาภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์
          รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์


          ***โดยเฉพาะรหัสวิชา 03 วิชาภาษาต่างประเทศและรหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนขั้นต่ำวิชาละ 25 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร 

         
1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน) 
          2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลครบถ้วน) 
          3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา1 ชุด
          4. สำเนาใบรายงานคะแนนผลการสอบของทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
          6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 1 ชุด 

          * เอกสารหมายเลข 3, 4 และ 5 ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร

          ติดต่อได้ที่  http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/ หรือที่ http://agri.eco.ku.ac.th/  หรือโทรศัพท์ 02-942-8649-51, 02-579-5432
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มก. รับสมัคร ป.ตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร (พิเศษ) โพสต์เมื่อ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 12:13:41 131 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP