เปิดคะแนนต่ำสุด-สูงสุด admission53เปิดคะแนนต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2553 

          สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยผลคะแนนต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2553 ของคณะต่าง ๆ 3 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลคะแนน แอดมิชชั่น 2553 มีดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          คณะทันตแพทยศาสตร์ 22,915.00-24,352.50 
          คณะเภสัชศาสตร์ 
               - สาขาเภสัชศาสตร์ 20,021.00-22,819.85 
               - สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 19,694.20-21,781.70 
          คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18,813.65-21,590.40 
          คณะสหเวชศาสตร์ 
               - สาขาเทคนิคการแพทย์ 18,649.30-21,186.90 
               - สาขากายภาพบำบัด 17,848.50-21,036.05 
               - สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 18,003.00-22,051.45 
               - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 8,725.20-18,633.70 
          คณะวิทยาศาสตร์ 
               - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 13,367.95-20,995.85 
               - สาขาคณิตศาสตร์ 13,275.85-19,169.80 
               - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12,127.65-19,029.00 
               - สาขาเคมี 13,308.55-20,238.40 
               - สาขาฟิสิกส์ 15,024.15-19,833.35 
               - สาขาเคมีวิศวกรรม 15,616.95-20,252.35 
               - สาขาธรณีวิทยา 16,272.55-19,805.80 
               - สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15,053.50-19,081.45 
               - สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 14,001.35-18,175.50 
               - สาขาวัสดุศาสตร์ 12,088.20-18,891.30 
               - สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 12,101.30-18,028.35 
               - สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร 14,130.85-21,518.10 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
               - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 18,859.25-23,902.80 
               - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14,125.25-22,490.00 
               - สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 17,573.45-20,445.70 
               - สาขาวิศวกรรมสำรวจ 15,999.10-21,005.50 
               - สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 15,948.15-20,241.55 
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
               - สาขาสถาปัตยกรรม 20,415.20-22,995.25 
               - สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 19,690.15-22,979.60 
               - สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 19,386.65-22,364.55 
               - สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 20,378.75-21,639.85 
               - สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 18,554.35-19,914.85 
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
               - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 21,333.80-24,486.85 
               - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 20,352.10-23,111.75 
               - หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 19,902.25-22,589.40 
          คณะเศรษฐศาสตร์ 20,337.05-26,017.90 
          คณะจิตวิทยา 
               - (แบบ 1) 19,270.80-22,507.30 
               - (แบบ 2) 18,962.55-22,151.00
               - (แบบ 3) 21,404.75-24,890.00   
          คณะครุศาสตร์ 19,971.30-22,879. 20 
          คณะอักษรศาสตร์ 
               - สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์) 18,556.10-22,331.40 
               - สาขาอักษรศาสตร์ (วิทย์) 22,570.35-24,110.50 
               - สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 22,856.90-24,345.60 
               - สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 22,886.55-24,027.15 
               - สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 22,849.80-24,361.05 
               - สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 22,790.80-23,620.30 
          คณะรัฐศาสตร์ 
               - สาขาการปกครอง ศิลป (แบบ 1) 21,068.00-23,268.00 
               - สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาศิลป (แบบ 1) 21,192.50-23,421.55 
               - สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ศิลป (แบบ 1) 23,109.95-25,587.50 
               - สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทย์ 20,242.15-21,991.30 
          คณะนิติศาสตร์ 
               - วิทย์ 20,277.95-26,648.75 
               - ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 7,830.75-26,469.10 
               - สอบเยอรมัน 20,517.95-25,311.15 
               - สอบญี่ปุ่น 19,976.25-26,106.30 
               - สอบจีน 17,558.55-22,645.60 
          คณะนิเทศศาสตร์ 
               - วิทย์ 21,275.70-24,059.20 
               - ศิลป (แบบ 1) 23,833.50-25,764.95 
               - ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 19,284.35-24,349.75 
               - สอบเยอรมัน 20,734.80-21,887.05 
               - สอบญี่ปุ่น 19,285.90-24,933.55 
               - สอบจีน 19,237.10-22,362.40 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

          คณะนิติศาสตร์ 
               - วิทย์ 20,654.45-23,871.00 
               - ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 16,318.55 -23,455.20 
               - สอบเยอรมัน (แบบ 2) 16,566.80-22,329.65 
               - สอบจีน (แบบ 2) 18,693.80-22,833.50 
               - สอบญี่ปุ่น 18,797.35-23,117.65 
               - ศูนย์ลำปาง วิทย์ 17,310.20-20,601.20 
               - ศูนย์ลำปาง ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 15,088.05-18,521.55 
               - ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 15,115.70-17,464.00 
               - ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 15,225.15-18,801.10 
               - ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 15,788.20-18,975.75 
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
               - สาขาบัญชี (ศูนย์รังสิต) 20,831.00-22,366.60 
               - หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 21,002.05-23,598.55 
               - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศูนย์รังสิต) 19,923.10-21,641.70 
               - หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 20,130.75-21,865.65 
          คณะรัฐศาสตร์ 
               - สาขาการเมืองการปกครอง 
                 วิทย์ 15,481.25-20,760.00 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 19,127.95-19,723.65 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 17,242.60-17,242.60 
                 สอบจีน 15,977.40-16,193.20 
                 สอบญี่ปุ่น 20,492.60-20,492.60 
               - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ วิทย์ 18,038.30-21,759.65 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 14,993.20-14,993.20 
                 สอบญี่ปุ่น 20,482.75-21,299.20 
               - สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 
                 วิทย์ 20,201.25-22,089.00 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,252.50-23,099.20 
                 สอบเยอรมัน 21,928.10-21,928.10 
                 สอบจีน 20,203.40-21,849.80 
                 สอบญี่ปุ่น 20,187.80-21,929.50 
          คณะเศรษฐศาสตร์ 19,575.30-22,750.20 
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลป (แบบ 1) 18,923.80-21,172.95 
          คณะศิลปศาสตร์ 
               - สาขาจิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์, ภาษาศาสตร์ ฯลฯ 
                 วิทย์ 19,708.40-23,090.00 
                 สอบฝรั่งเศส 19,629.00-22,840.10 
                 สอบเยอรมัน 19,779.05-22,299.60 
                 สอบจีน 19,651.05-23,039.60 
                 สอบญี่ปุ่น 19,647.00-22,778.60 
                 สอบบาลี 19,951.55-20,892.25 
               - สาขาภาษาอังกฤษ 
                 ศิลป (แบบ 1) 20,032.50-25,500.45 
               - สาขาภูมิศาสตร์ 
                 วิทย์ 18,192.50-19,757.90 
               - สาขาจิตวิทยา 
                 วิทย์ 19,206.00-21,076.10 
               - สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
                 วิทย์ 18,295.40- 20,020.25 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,333.35-20,460.05 
                 สอบจีน 18,388.15-19,694.75 
                 สอบอาหรับ 19,878.55-19,878.55 
               - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
                 วิทย์ 18,758.95-20,099.55 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,902.25-20,510.75 
                 สอบเยอรมัน 19,313.30-19,313.30 
                 สอบจีน 19,291.75-20,335.65 
                 สอบญี่ปุ่น 19,013.30-19,428.15 
               - สาขาปรัชญา 
                 วิทย์ 17,637.70 -19,893.05 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 17,657.05-19,609.15 
                 สอบเยอรมัน 19,052.15-19,052.15 
                 สอบจีน 17,342.10 -19,221.35 
                 สอบญี่ปุ่น 17,428.50-18,858.60 
               - สาขาภาษาไทย 
                 วิทย์ 18,107.35-20,045.15 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,134.40-19,589.45 
                 สอบเยอรมัน 19,497.60-19,497.60 
                 สอบจีน 18,388.25-20,699.30 
                 สอบญี่ปุ่น 19,391.50-19,153.55 
                 สอบบาลี 19,108.45-19,108.45 
               - สาขารัสเชีย 
                 วิทย์ 19,304.15-22,444.05 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,551.15-23,525.25 
                 สอบเยอรมัน 19,702.30-19,702.30 
                 สอบจีน 19,381.95-21,881.25 
                 สอบญี่ปุ่น 20,171.55-20,900.15 
                 สอบบาลี 19,597.40-19,597.40 
               - สาขาญี่ปุ่น 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 21,484.85-25,471.70 
               - สาขาเยอรมัน 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 18,675.25- 22,523.20 
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
                 ศิลป (แบบ 1) 21,186.65-25,633.00 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 21,679.35-21,679.35 
                 ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 21,212.50-21,643.00 
          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
                 ศิลป (แบบ 1) 19,583.60-21,742.50 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               - สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14,397.00-16,870.85 
               - สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 11,306.30-15,360.60 
               - สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 13,636.05-16,525.25 
               - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13,860.85-17,905.40 
               - สาขาคณิตศาสตร์ 11,405.95-17,786.25 
               - สาขาสถิติ 11,157.25-17,181.65   
               - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13,717.30-18,216.70 
               - สาขาเคมี 11,332.55-17,816.30 
               - สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 14,378.15-16,966.30 
               - สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 11,945.90-16,130.25 
               - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 11,331.10-17,006.65 
               - สาขาฟิสิกส์ 10,423.75-16,476.70 
               - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 12,527.50-15,789.35 
               - สาขาวัสดุศาสตร์ 11,700.80-16,811.60 
               - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 13,150.85-15,903.00 
               - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม เคมี เครื่องกล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13,548.10-18,717.60 
               - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 13,882.50-17,709.15 
               - โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 12,822.85-19,115.95 
               - โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) 12,275.20-16,705.25 
          คณะแพทยศาสตร์ 
               - สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 19,013.25-20,491.40 
          คณะสหเวชศาสตร์ 
               - สาขาเทคนิคการแพทย์ 18,266.80 -19,901.20 
               - สาขากายภาพ บำบัด 17,198.20-18,802.75 
               - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 14,493.20-17,612.80 
          คณะทันตแพทยศาสตร์ 22,451.45-23,045.75 
          คณะพยาบาลศาสตร์ 17,834.90-20,004.35 
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
               - สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 17,238.75-19,218.40 
               - สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 13,366.50-16,228.55 
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
               - สาขาสถาปัตยกรรม ศิลป (แบบ 1) 19,439.25-23,975.70 
               - สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ศิลป (แบบ 1) 20,042.25-22,902.00 
               - สาขาผังเมือง ศิลป (แบบ 1) 17,229.75-20,729.00 
               - สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ศิลป (แบบ 1) 18,930.35-21,130.75 
          คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16,653.85-18,168.35
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT
               - สาขาวิศวกรรมโยธา 10,776.95-17,067.20 
               - สาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล อิเล็กฯ อุตสาหการ 10,041.20-20,286.50 
               - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (แบบ 1) 12,017.55-18,939.60 (แบบ 2) 14,950.65-18,503.85 
               - สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ (แบบ 1) 10,141.90-16,247.70 (แบบ 2) 13,958.80 -21,696.25 
               - วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ศิลป (แบบ 1) 9,560.60-19,209.75

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

          คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ. 4 ปี) 
               - สาขาพยาบาลศาสตร์ 17,382.90-18,073.00 
          คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.บ. 6 ปี) 
               - สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ 18,863.60-21,273.45 (ภ.บ. 6 ปี) 
               - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20,316.15-21,240.00 
          คณะสหเวชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 
               - สาขากายภาพบำบัด 16,974.10-18,519.90 (วท.บ. 4 ปี) 
               - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 14,853.25-17,014.00 
          คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ. 6 ปี) 
               - สาขาทันตแพทยศาสตร์ 22,408.20-23,297.00
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
               - สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 17,372.50-20,017.70 
               - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 14,531.50-16,233.30 
               - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 13,079.05-16,162.40 
               - สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 12,711.50-17,398.45 
               - สาขาวิศวกรรมโยธา 13,321.10-17,268.55 
               - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 14,038.40-16,079.80 
               - สาขาวิศวกรรมเคมี 14,946.90-18,357.95  
          คณะวิทยาศาสตร์ 
                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
               - สาขาคณิตศาสตร์ 12,855.40- 16,042.50 
               - สาขาสถิติ 10,399.85-15,882.30 
               - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13,439.20-16,917.95 
               - สาขาฟิสิกส์ 10,233.60-16,175.85 
               - สาขาชีววิทยา 11,628.75-17,059.80 
               - สาขาจุลชีววิทยา 10,494.85-17,225.40 
               - สาขาเคมี 12,420.60-17,745.05 
               - สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) 10,771.25-17,587.10 
               - สาขาคหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ 13,615.00-17,518.80 
               - สาขาคหกรรมศาสตร์-สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 10,913.95-14,755.20 
               - สาขาคณิตศาสตร์ 19,579.10-20,077.95 
                 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) 
               - สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี 19,522.35-20,470.75 
               - สาขาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 19,518.95-20,830.20 
               - สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 18,792.05-20,314.10 
               - สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 18,647.00-20,025.20  
          คณะมนุษยศาสตร์ 
               - สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 16,295.20-20,206.65 
               - สาขาสารสนเทศศึกษา 17,721.70-20,832.60 
               - สาขาภาษาตะวันออก-เอกจีน 17,660.75-20,625.70 
                 เอกญี่ปุ่น 18,248.45-19,660.80 
                 เอกเกาหลี 19,151.35-22,143.90 
                 เอกเขมร 10,196.70-16,933.75 
                 เอกเวียดนาม 14,082.70-19,183.00 
               - สาขาภาษาเพื่ออาชีพ
                 (แบบ1) 18,319.35-19,860.60 
                 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,340.85-18,800.20 
                 สอบเยอรมัน 19,073.00-19,073.00 
                 สอบญี่ปุ่น 18,398.95-18,429.45 
                 สอบจีน 18,402.55-19,127.90 
               - สาขาภาษาอังกฤษ 
                 สอบฝรั่งเศส 14,133.95-19,746.90 
                 สอบเยอรมัน 16,226.80-16,248.30 
                 สอบญี่ปุ่น 15,641.30-19,770.45 
                 สอบจีน 13,615.95-18,944.20 
                 สอบอาหรับ 17,778.60-17,778.60 
                 สอบบาลี 17,143.95-17,143.95  
               - สาขาภาษาไทย-เอกภาษาและวรรณคดีไทย 16,940.60-19,175.95 
                 เอกภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 18,418.75-20,584.60 
               - สาขาฝรั่งเศส 16,669.25-18,400.75 
               - สาขาปรัชญาและศาสนา 
                 (แบบ 1) 11,537.95-16,828.25 
                 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 12,820.85-17,529.55 
                 สอบญี่ปุ่น 14,373.05-17,442.60 
                 สอบจีน 11,253.15-16,711.70 
                 สอบบาลี 16,397.25-16,397.25 
               - สาขาจิตวิทยา 19,744.95-21,155.95 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) 
               - สาขาภาษาอังกฤษ 19,412.90-21,516.50 (กศ.บ. 5 ปี) 
               - สาขาภาษาไทย 19,163.00-19,845.70 
          คณะศึกษาศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 
               - สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 18,351.40-19,708.00 
               - สาขาจิตวิทยาการแนะแนว 16,610.80-16,610.80 
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 
               - สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา 16,466.65-19,081.00 (ศป.บ. 4 ปี) 
               - สาขาวิชาทัศนศิลป์-ศิลปจินตทัศน์ 16,870.85-16,870.85 
          คณะสังคมศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 
               - สาขาประวัติศาสตร์ 18,176.50-20,605.20 
               - สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง 17,666.60-21,545.40 
               - สาขาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ 11,487.50-15,429.15 
               - สาขาการบัญชี 19,038.75-20,472.95 
               - สาขาการตลาด 17,778.95-19,058.05 
               - สาขาการเงินและการธนาคาร 17,938.65-19,051.25 
               - สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 19,732.85-20,945.10 
          หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) 
               - สาขาสังคมศึกษา 18,867.35-19,742.00 
          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) 
               - สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง)
                 (แบบ 1) 16,657.50-20,010.50
                 (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 16,872.90-19,977.50 
               - สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 17,572.60-20,083.60 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
                 สอบฝรั่งเศส 11,769.40-18,565.60 
                 สอบเยอรมัน 12,254.05-17,119.20 
                 สอบญี่ปุ่น 13,019.95-18,366.05 
                 สอบจีน 11,675.40-18,555.90 
                 สอบอาหรับ 14,308.75-17,957.70 
                 สอบบาลี 16,523.50-16,523.50 
          คณะพลศึกษา 
               - สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (การออกกำลังกาย) 11,241.15-14,026.90 
                 (การฝึกกีฬา) 11,641.70-15,355.60 
               - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 13,107.50-15,775.90 
               - อนามัยสิ่งแวดล้อม 13,749.35-16,142.15 
          คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
               - สาขาการอาหารและโภชนาการ 12,136.05-17,821.55 
               - สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย) 16,680.45-19,348.10อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดคะแนนต่ำสุด-สูงสุด admission53 โพสต์เมื่อ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 16:55:45 918 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP