มสธ. มอบทุนการศึกษา ปี 2553
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีการศึกษา 2553


(1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน


          1.1 มีสัญชาติไทย 

          1.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

          1.3 มีผลการเรียนดี โดยต้องสอบผ่านอย่างน้อย จำนวน 2 ชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียน 

          1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา 

          1.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมาจากครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี 

          1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 

          1.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบ

(2) เงื่อนไขการให้ทุน 

          2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา มสธ. ให้แก่ผู้ได้รับทุนปีการศึกษาละไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุง การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาเท่านั้น 

          2.2 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีแรกแล้ว อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไปจน จบการศึกษาถ้าหากนักศึกษายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) (แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นแบบคำขอรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆ ส่งให้กับมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน)

(3) วิธีการขอทุน 

          ให้นักศึกษากรอกรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ หากนักศึกษาส่งแบบขอรับทุนการศึกษาเลยเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิการขอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการให้ได้

(4) การประกาศผลผู้ได้รับทุน 

          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มสธ. ภายในเดือนกรกฎาคม 2553 ทางข่าว มสธ. หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนทราบเป็นรายบุคคล ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน โดยสำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไปก่อน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มสธ. มอบทุนการศึกษา ปี 2553 โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:09:21 159 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP