x close

วิธีสมัคร gat pat 59 มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน


วิธีสมัคร gat pat 59 มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน

          วิธีสมัครสอบ gat pat 59  มีขั้นตอนอย่างไร มาดูขั้นตอนการสมัคร gat pat ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 กันได้เลย

          เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้ว สำหรับการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2558 โดยมีกำหนดการจัดสอบระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558

          สำหรับน้อง ๆ คนใดที่ยังสงสัยว่า วิธีสมัครสอบ gat pat 59 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ตามไปศึกษาขั้นตอนการสมัคร gat pat 59 กันได้เลย

วิธีสมัครสอบ gat pat 59

          ผู้สมัครสอบต้องดําเนินการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยเข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบสมัครสอบ gat pat 59

          เข้าระบบ gat pat ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และ สำหรับผู้สมัครสอบ (ต้องการลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง)

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนสมัครสอบ gat pat 59

          ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนูลงทะเบียน (รายใหม่) ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และกำหนดรหัสผ่านตามขั้นตอน ผู้สมัครสอบจะได้รับรหัสผู้ใช้งาน 10 หลักสำหรับเข้าระบบ (รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านถือเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้สมัครสอบเอง ดังนั้น กรุณาบันทึกและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง)

ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ gat pat 59

          ผู้สมัครสอบต้องการสมัครสอบให้ดําเนินการ ดังนี้

             3.1 เลือกเมนู เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน (ใส่รหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อกอัตโนมัติ ต้องติดต่อ สทศ. เพื่อปลดล็อกระบบให้)

             3.2 เมื่อเข้าระบบแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏให้ถูกต้องก่อนดำเนินการสมัครสอบ

             3.3 เลือกเมนู สมัครสอบ และเลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ (วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) เลือกสอบได้วิชาเดียวเท่านั้น เนื่องจากสอบในวันและเวลาเดียวกัน)

             3.4 เลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบตามวันสอบ

             ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี ให้กดเลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการ หลังการชำระเงินแล้ว ต้องเข้ามาเลือกโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบอีกครั้งในระบบตามขั้นตอนที่ 5 การเลือกสนามสอบ

             ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ให้กดเลือกอำเภอและจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และอำเภอ/จังหวัดที่เลือกไว้อีกครั้ง ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ และ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ตามอำเภอและจังหวัดที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอำเภอเนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในอำเภอใกล้เคียง

             3.5 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบ และการเลือกเขต/อําเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบอีกครั้งก่อนยืนยันการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 การพิมพ์ใบจ่ายเงิน และการชําระเงินค่าสมัครสอบ gat pat 59

             เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้เข้าเมนู พิมพ์ใบจ่ายเงิน พิมพ์ใบจ่ายเงินนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ gat pat วิชาละ 140 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้รับบริการชำระเงิน เป็นเงิน 10 บาท) ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

             หลังจากชำระเงินแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หรือใบชำระเงินส่วนบนที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินคืนมา และโปรดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัครสอบจะส่งเข้าระบบ gat pat ส่วนบุคคล ดังนั้น ผู้สมัครสอบต้องเข้าระบบ gat pat อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หากสถานะไม่เปลี่ยน ภายใน 2 วัน ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที

             สทศ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 5 การเลือกสนามสอบ gat pat 59 (สำหรับผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี)

             ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี หลังชำระเงินแล้ว ต้องเข้ามาระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบอีกครั้ง หากผู้สมัครสอบไม่ได้เข้ามาระบุสนามสอบไว้ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อำเภอที่ระบุไว้ตอนสมัครสอบ หรือหากสนามสอบตามเขต/อำเภอที่เลือกไว้เต็ม สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อำเภอที่ใกล้เคียง หรือที่ยังมีที่ว่างอยู่ ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องเลือกสนามสอบในจังหวัดอื่น หากไม่ได้ประสงค์จะไปสอบในจังหวัดนั้น ๆ

             หลังจากระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ และสนามสอบที่ต้องการเปลี่ยนนั้นจะต้องมีที่ว่างเหลืออยู่

             การสมัครสอบของผู้สมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสอบอย่างครบถ้วน และอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด หากผู้สมัครสอบมีปัญหาในการดำเนินการใด ๆ ให้รีบติดต่อ สทศ. โดยทันที สทศ. จะพิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้เฉพาะผู้สมัครสอบที่ดำเนินการตามขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศไว้เท่านั้น

              ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

การสมัครสอบ gat pat 59 สำหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

             กรณีชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ แต่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนประสงค์จะสมัครสอบให้ดำเนินการ ดังนี้

             1. กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ gat pat ประจําปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่) ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (แบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายประกาศ)

             2. แนบสำเนาหลักฐานหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย และข้อมูลของผู้ถือหนังสือและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

             3. จัดส่งเอกสารมายัง สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

                3.1 ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 วันทำการ
ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันหยุดทำการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (เฉพาะช่วงการรับสมัครสอบ)

                3.2 ทางโทรสาร หมายเลข 02-2192996 ระบบอัตโนมัติ

                3.3 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง

วิธีสมัคร gat pat 59 มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน

             สทศ. จะดำเนินการลงทะเบียนในระบบให้ และจะแจ้งรหัสชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าระบบกลับไปทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครสอบ ภายใน 1 วันทำการนับแต่ได้รับแบบคำขอลงทะเบียนของผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการกรอกแบบคำขอลงทะเบียน สมัครสอบ และชำระเงิน ภายในระยะเวลาการเปิดและปิดระบบรับสมัครสอบและชำระเงินที่ประกาศกำหนดไว้


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีสมัคร gat pat 59 มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน อัปเดตล่าสุด 3 กันยายน 2558 เวลา 16:57:06 41,947 อ่าน
TOP