รับตรง มหิดล 59 เปิดรับสมัคร 2-30 พ.ย.


รับตรง 59 มหิดล

            รับตรง 59 มหิดล เปิดรับตรง 59 อ่านรายละเอียด การสมัคร รับตรง มหิดล 59 พร้อมเกณฑ์การคัดเลือก มหิดลรับตรง 59 ที่นี่
 
            มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดของคณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้


 คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง มหิดล 59

          รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนภายในประเทศ

ปฏิทินรับตรง มหิดล 59

 วัน/เดือน/ปี           
 รายละเอียด 
 2 พ.ย. 58
เวลา 9.30 น. ถึง
30 พ.ย. 58
เวลา 12.00 น.
 รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission เข้า Menu มหิดลรับตรง

1. ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร และตรวจรายวิชาที่ต้องสมัครสอบกับ สทศ.
2. สมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงิน
ค่าสมัคร 100 บาท ไปชำระที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/
ทหารไทย ตามเวลาทำการของธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงินได้หลังการชำระเงิน 3 วันทำการ หากพบ
สถานะการสมัครไม่สมบูรณ์ ติดต่อ กองบริหารการศึกษาทันที
 21 ธ.ค. 58  มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะ
การสมัครสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
หากไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58
 29 ก.พ. 59  มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/
สอบความถนัด ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
 29 ก.พ. - 4 มี.ค. 59  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังส่วนงานโดย
Fax./e-Mail เท่านั้น
 12-16 มี.ค. 59  สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ณ ส่วนงานที่สมัคร

** ผู้เข้าสอบฯ ต้องนำใบสมัครที่ Print ออกจากระบบ พร้อมหลักฐานการสมัครอื่น ๆ
ตามที่ส่วนงานกำหนดไปแสดงต่อกรรมการสอบฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ **
 1 เม.ย. 59  มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรหัสระบุตัวบุคคล ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
 1-15 เม.ย. 59  ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (สำเนาใบ ปพ.1:พ) พร้อม GPAX 6
ภาคการศึกษาไปยังส่วนงานที่สมัคร

 *หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั้น ๆ ก่อนวันที่ 15 เม.ย. 59
และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
 26-29 เม.ย. 59 
 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์กับ สอท. ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th
 10 พ.ค. 59  มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
 11-18 พ.ค. 59  การกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent
 19-25 พ.ค. 59  การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent
2. นำใบ Invoice พร้อมเงินตามจำนวน ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/
ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของธนาคาร

* หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล *
 3 มิ.ย. 59  มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
 (ยังไม่กำหนด)  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(นักศึกษาทุกระบบการรับเข้า)
 (ยังไม่กำหนด)  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 ประมาณ 15 ส.ค. 59 
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559


โครงการที่เปิดรับตรง มหิดล 59

          1. โครงการวิทยาเขต รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

          - กลุ่มกาญจนบุรีได้แก่ จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐม (ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
          - กลุ่มนครสวรรค์ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์
          - กลุ่มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
          - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐม

          2. โครงการพื้นที่ รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกําหนด

          3. โครงการพิเศษ รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบางที่ต้องมีคุณสมบติเฉพาะตามที่โครงการกําหนด

          4. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ

          5. โครงการรับนักศึกษาพิการ รับนักเรียนตามประเภทความพิการที่หลักสูตรกำหนด และกำลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ

 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง มหิดล 59 เปิดรับสมัคร 2-30 พ.ย. โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 21:05:09 3,607 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP