x close

ยูเนสโก ร่วมกับ ยูเอ็น ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2553
ยูเนสโก ร่วมกับ ยูเอ็น ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2553

          สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok) ร่วมกับ United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI) East Asia and the Pacific (EAP) และ Regional Office for South Asia (ROSA) ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร/ผู้สนใจอื่นๆ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (2nd Photo Contest 2010) หัวข้อ “Promoting Gender Equality in Education – five years to go until 2015: What have we accomplished?” โดยเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศหญิง-ชายในทางการศึกษา

เกณฑ์/ข้อบังคับในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

ลักษณะภาพถ่าย 

          1.  ต้องแสดงถึงความเสมอภาคของหญิง-ชาย ในพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศของตนเอง  เช่น 

          1.1  แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคทางเพศทุกระดับอายุของการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน     ในกิจกรรมทางการศึกษาและนันทนาการที่หลากหลาย เช่น การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ การอบรมเรื่องสื่อสารสนเทศ การซ่อมแซมยานพาะนะ การทำความสะอาดห้องเรียน การดูแลน้องๆ การทำงานบ้าน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น

          1.2  แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคของสตรี-บุรษ ในการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ด้านการเรียน กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบภายในครัวเรือน

          2.  แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากบทบาทเดิมๆ ของเด็กหญิง-ชาย สตรีและบุรุษ เช่น

          2.1  เด็กหญิงกำลังพูดหน้าชั้นเรียนและเขียนกระดานดำ ในขณะที่เด็กชายนั่งฟัง 

          2.2  เด็กหญิงเล่นฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆ ที่ปกติมักจะเป็นกิจกรรมของเด็กชาย

          2.3  ผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันทำงานบ้าน ดูแลเด็กๆ หรือมีส่วนร่วมในการเรียนและกิจกรรมของชุมชนที่แสดงถึงบทบาทที่เท่าเทียมกัน 

          2.4  ผู้หญิงในบทบาทของการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้เท่าๆ กับผู้ชาย

คุณลักษณะภาพถ่าย

          1. ต้องล้างอัดมาเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นภาพสีหรือขาว-ดำก็ได้ และต้องส่งภาพพร้อมกับฟิล์มเนกาตีฟหรือสไลด์ พร้อมด้วยภาพถ่ายจริงลงบนกระดาษ A4 (21 ซม. × 29.7 ซม.) 

          2. ภาพดิจิตอล ต้องส่งเป็นไฟล์ TIFF, EPS หรือ JPEG โดยมีค่าความละเอียดของภาพ (resolution) อย่างน้อย 300 dpi ส่งในรูปแบบของ CD ROM พร้อมด้วยภาพถ่ายจริง ลงบนกระดาษ A4 (21 ซม. × 29.7 ซม.)

อื่นๆ

          1.  ภาพถ่ายแต่ละภาพต้องระบุชื่อผู้ถ่าย ปีที่ถ่าย สถานที่ที่ถ่ายภาพ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่ายนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการให้คำบรรยายใต้ภาพ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถ่ายภาพ ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ และอาชีพ โดยระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          2.  ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศของผู้ส่งเข้าประกวด 

          3.  เป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

          4.  ภาพถ่ายนั้นต้องไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน

          5.  ผู้ถ่ายภาพนั้นต้องมีสิทธิ์ขาดในภาพถ่ายที่ส่งประกวด

          6.  ลิขสิทธิ์ของภาพต้องเป็นของผู้ถ่าย

          7.  ภาพที่องค์การยูเนสโกนำไปใช้จะระบุชื่อเจ้าของภาพและประเทศไว้ด้วย

          8.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมให้องค์การยูเนสโกนำภาพไปใช้ในสิ่งพิมพ์ เอกสาร และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การยูเนสโก

          9.  นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่องค์กรการศึกษาสามารถส่งภาพ เข้าประกวดได้

          10.  ไม่จำกัดจำนวนภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

รางวัล

          1.  ผู้ชนะการประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การยูเนสโก

          2.  ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจำนวน 13 ภาพ จะได้รับการตีพิมพ์ลงในปฏิทินของยูเนสโกและ UNGEI (EAP and SA) ประจำปี 2554 และเผยแพร่ไปยังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และอื่นๆ รวมทั้งได้รับการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gender.bgk@unesco.org gender.bgk@unesco.org อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือศึกษาข้อมูลผ่านทาง www.unesco.org/bangkok  ทั้งนี้ กรุณาส่งภาพถ่ายเข้าประกวดโดยตรงไปยัง สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

          UNESCO Bangkok
          APPEAL Unit
          Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
          920 Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey
          Bangkok  10110
          THAILAND
          หมายเหตุ กรุณาระบุที่มุมซองจดหมาย: (2nd Photo Contest 2010)ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก UNESCO Bangkok

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยูเนสโก ร่วมกับ ยูเอ็น ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2553 อัปเดตล่าสุด 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:58:59 182 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP